Lesbo vingeren geefmij sex

lesbo vingeren geefmij sex

Fosdick Het hart van een melodie kan je niet op papier zetten. Pablo Casals Wees altijd een eersteklasversie van jezelf, in plaats van een tweedeklasversie van een ander. Diana Als we onszelf goed kennen, weten we ook hoever we kunnen gaan. Rutherford Veel verdiet komt voort uit de vrees om gelukkig te zijn.

Golfen is knikkeren voor rijke mensen die te lui zijn om zich te bukken. Wat zal mij een zorg zijn wat alleen mij een zorg is. Als alles lukt valt men niet van de rand en aan het schoonste komt men uitgekeken; men meerdert met de jaren zijn gebreken, alleen de vaste lijnen houden stand. Maar op een nacht vult zich Uw hand met dromen en schuift uw vinger met een speels gebaar, een kleine bruid tot waar de kind'ren komen. Uw palm wordt zachter en het bed is klaar - De sterren zijn in aantal toegenomen - Dan slaat Uw hand en vormen zij een paar.

Jij bent niet iemand die beslag op me legt en de wereld voor me versluiert; jij bent mijn band met de wereld. De integrale liefde sluit de eenzijdige liefde uit: God, gevangen in de kooi van de eendere dagen, waar kan ik U vinden vandaag? Laat mij een middagmaal klaarmaken, stof de verveling af, tooi mij met vers haar, laat mij zingen en klederen van opgewektheid dragen. Laat Uw woorden uit geuren van selder bestaan, Uw goedheid in de dartele sprongen van kinderen spelen, wanneer zij guitig de middag proeven.

Laat mij rondgaan in Uw plaats, met een boodschap op mijn gelaat, voor wie vragen vandaag: Heinrich Nuesse Een liefde die niet bestand is tegen confrontatie met de werkelijkheid is er geen.

Albert Camus Vrouwen dragen niet de kleren die zij mooi vinden, zij vinden de kleren mooi omdat zij ze dragen. Christian Dior Ontspanning is inspanning bij nutteloos bezig zijn.

Diane de Beausacq De mens geneert zich meer voor een schijnbare fout die een ander hem verwijt dan voor een werkelijke zwakheid die men tenslotte zelf toegeeft. Jean Paul Een woord teveel is een gedachte te weinig. Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven. Boeddha Niets is dwazer dan wijs te zijn op het verkeerde moment. Gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld. Iedereen meent er ruimschoots voldoende van te hebben. Bom Om over zichzelf te praten, moet men over de anderen praten.

Simone de Beauvoir Alleen geloven in wat mogelijk is, is geen geloof, maar eerder filosofie. Sir Thomas Browne De ruine van een mislukking is een goede fundering voor een nieuwe poging. Het leven lijkt op een glas helder water dat troebeler wordt naarmate men er van drinkt. Louise d' Epinay Men leert alleen uit ondervinding, maar die krijgt men pas als men er niets meer aan heeft.

Bloem In de democratie zijn pracht en praal vervangen door luxe. Georges Braque Men zegt dat iemand een ambt bekleed, hoewel het ambt soms méér de persoon bekleedt. Als hij de eb van je getij moet ervaren, laat hem ook de vloed kennen. Want wat is je vriend dat je hem enkel zoeken zou om de tijd te doden. Zoek hem steeds om de tijd te leven. Want hij moet je tekort vullen; maar niet je ledigheid.

En laat er een lach zijn in de zoetheid van de vriendschap en een samen beleven van genoegens. Want in de dauw van de kleine dingen vindt het hart zijn morgen en wordt verfrist.

Waarom aarzelt hij opeens? Midden op de weg kan een ezel soms weigeren nog een stap te zetten. Is het gewoon een koppig dier? Nee, hij is hooguit voorzichtig. Geconfronteerd met een onbekende situatie, overweegt hij eerst alle mogelijkheden. Anders dan een paard, dat zonder nadenken op hol slaat. De zintuigen van de ezel zijn sterk ontwikkeld, waardoor hij gevaar al ver van te voren voelt aankomen. Zijn gedrag is dus voorzichtig en doordacht. Hij neemt de situatie in ogenschouw, stampt met zijn hoef en bepaald of het pad veilig is.

Het zijn heel gevoelige dieren. Ezels opereren het liefst onafhankelijk van een groep; ze houden er niet van om te domineren noch gedomineerd te worden. Ezels willen liever niet ingetoomd worden. Het zijn zeer onafhankelijke dieren, een beetje zoals katten. We zouden ze hun eigen tempo moeten laten volgen. Als ge 't maar weet! Van Der Hoorn Bidden is niet goed voor God. Bidden is goed voor de mens. Een biddende mens worden on te luisteren, om stil te zijn, om de werkelijkheid te laten spreken, om het bestaan te laten oplichten, om te luisteren waar en wat onvrijheid en gevangen-zijn is, waar en wie te genezen en te bevrijden is.

Een biddend mens worden dankzeggend, beschouwend, lofprijzend, smekend, ontvangend, vernemend, ontvouwd een mens tot een humane mens. Dat betekent ongetwijfeld dat wj ruimte hebben te scheppen, tijd hebben te geven aan, stilte hebben te creeren om het biddend mens te worden mogelijk te maken. Zijn deurken is een wondeteken, een bloedig liefdewondeken. Ik dronk er, ach ik dronk, ik dronk, tot ik in rust verviel, tot ik verrukt daar nederzonk met liefdedronken ziel! Ik ben daar eenmaal uitgerocht, en sedert zocht ik, ach, ik zocht Gij weet nog, vriend, hoe zoet 't daar is.

Gij woont er, ik niet meer! Heb ik misdaan, o Heer? Waar is uw wonder huizeken, waar is uw liefdekluizeken, waar is 't dat, arme doolaard, ach, ik zoeken en U vinden mag? Wat geven wij onze kinderen mee behalve spreuken en kogels? Maar wél het gif en het haastige kruit, en haat die alom kan passen. Sindsdien doven de lentes uit en dorren vroeg de grassen. Belofte slaat over in ongeduld voor wie geen hoop meer bewaren. De kinderpsycholoog onderzocht met sombere blik de sporen die de tanden op zijn hand hadden achtergelaten.

Uw zoon is labiel en hyperactief, mevrouw, begon hij. Dat vraagt om een consequente inprenting van discipline en vertrouwen. Ik stel voor dat u hem zo nu en dan een klopje geeft op de Om hem vertrouwen te geven, zei de moeder angstig. Niet op de schouders, bedoel ik, maar iets lager en niet te zacht! Rabindranath Tagore Ik dacht dat mijn reis ten einde was, aan de uiterste grens van mijn macht - dat het pad voor mij uit versperd was, dat de voorraad op was en dat het fijn was om de wijk te nemen in stille verborgenheid.

Maar ik bevind dat Uw wil geen einde in mij kent. Dat nieuwe melodieen uit het hart wellen als de oude op de tong besterven, en dat waar oude sporen verloren zijn, een nieuw land zich aandient met zijn wonderen.

O slapende mensen, ik wens u vrede, vrede! Gij, vaders en moeders, die vaak zo aardse dromen hebt. Gij, jongens en meisjes, die altijd uitkijkt naar de dag van morgen. Gij, ongerimpeld kinderkopje in zorgeloze slaap.

Gij, die nog wakker zijt: Gij, die nog werkt voor de Heer; gij, die opgestaan zijt om voor zijn Aanschijn te zingen, en gij, arme zondaressen van beroep, gij allen, ik wens u vrede, vrede! Ik wens u de vrede van Christus, met Hem werken en zingen, eten en bidden, zorgen en lijden. Heer, ik dank U voor deze avond. Ik kniel voor U neer en smeek, ik, de minste, in ons aller naam: En dat wij morgen een beetje meer gelijken op U. De wereld is juist niet van iedereen, dat slag.

De overige twee vallen niet op. Hun armen bungelen halfstok. Onder hun tong zit gram. Ze kennen haast geen zinnen zonder tss. Zo zuinig zijn ze op hun lucht. Je staat erin voor je het weet. Heb ik iets van je aan misschien is uit hun mond geen vraag. Wijs naar elkaar, wijs naar het water met de zon erboven. Zeg blije dingen als: John Donné Gedichten zijn als oesters; als ze niet voortreffelijk van kwaliteit zijn, zijn ze niet te genieten. Zuckmayer Iedereen is anders, ook ik ben anders, maar ik voel me niet anders, want ik ben mezelf.

Martin Vlasbloem Een overdrijving is een waarheid die haar geduld heeft verloren. Kahlil Gibran Geld is als mest. Je moet het verspreiden, anders gaat het stinken. Paul Getty Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten. Confusius Eerzucht is als zeven duivelen met zwepen, die u voorwaarts slaan. Arnold Benneth Als poezie niet even natuurlijk komt als bladeren aan bomen, kan het beter helemaal niet komen.

John Keats Ze zeggen dat huwelijken in de hemel worden gemaakt, maar dat geldt ook voor donder en bliksem. Clint Eastwood Je moet pas een verhouding met iemand aangaan als je denkt: Als je moet inleveren kun je beter snel afscheid nemen. Maarten Spanjer Het hart wordt als laatste oud. Sylvester Stallone Mijn vrouw was best onvolwassen.

Als ik in bad zat, liet ze mijn bootjes zinken. Woody Allen Het voordeel van een pessimist zijn is, dat je voortdurend of gelijk of aangenaam wordt verrast. George Will Zelfbedrog is je buik inhouden als je op de weegschaal gaat staan.

Paul Sweeney Succes is negen keer vallen en tien keer opstaan. Jon Bon Jovi Ik wil een vrouw die mijn gelijke is, en op elk moment in staat is me een onverwachte uppercut te geven. Rik Torfs Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist. Ludo Abicht Verleiding komt meestal binnen door een deur die met opzet is opengelaten. Arnold Glasow Vleierij is als kauwgom. Geniet ervan, maar slik het niet door. Hank Ketcham Pas als het eb wordt, weet je wie er naakt heeft gezwommen.

Dag Hammarskjold Erbarm U over ons. Erbarm U over ons streven, dat wij onder uw ogen in liefde en geloof, rechtvaardigheid en ootmoed, U mogen volgen, in zelftucht en trouw en moed, en U ontmoeten in stilte.

Geef ons een zuiver gemoed, dat wij U mogen zien, een nederig gemoed, dat wij U mogen horen, een liefdevol gemoed, dat wij U mogen dienen, een gelovig gemoed, dat wij U mogen leven. U, die ik niet ken maar aan wie ik toebehoor. U, die ik niet begrijp maar die mij hebt gewijd aan mijn eigen lot. William Mcfee Je moet de feiten kennen vooraleer je ze kunt verdraaien.

Marc Twain Men krijgt eerder een kip door het ei uit te broeden dan door het stuk te slaan. Lincoln U komt meer over iemand te weten door wat hij over anderen zegt dan door wat anderen over hem zeggen. Sommigen zie de dingen zoals ze zijn en willen weten waarom ze zo zijn.

Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest en wil weten waarom niet. Robert Kennedy Alleen idioten denken van zichzelf dat ze intellectueel zijn.

Daarom kijken intellectuelen zo somber. Ellen Glasgow In zekere zin herhaalt zich het mysterie van de menswording in iedere vrouw: Simone de Beauvoir Mensen die gelukkig zijn, verlangen naar nog meer geluk.

Het is hun ongeluk. Guillaume van der Graft Wij moeten veel beminnen, beminnen in en uit, dan schiet het ons te binnen uit lang verleden tijd: Wij moeten ons niet schamen, wij hebben veel te lief, van eeuwigheid tot amen van lieverlede lief. Liefde wast onze ogen met licht en tranen schoon en God lacht uit den hoge naar zijn geliefde zoon. Hem zullen wij beminnen, Hij heeft geopenbaard een hemel die vanbinnen de aarde evenaart.

Het menselijke leven dat zo beledigd wordt staat hoger aangeschreven dan 't menselijk tekort. De hemel is er vol van, de hemel stort het uit, de aarde wordt bedolven, God geeft ons alle tijd. Liefde maakt alle dingen voor onze Heer bereid. Wij zichten en wij zingen: Ik wil dat je me los laat Kom als de wind, die je voelt en de regen, volg wat je doet als het licht van de maan, zoek me in alles, dan kom je mij tegen, fluister mijn naam en ik kom eraan Open je ogen maar, en Alles wat jij moet doen, is mij op mijn woord geloven Afscheid nemen bestaat niet Kijk in de lucht, kijk naar de zee, waar je ook zult lopen, ja ik loop met je mee.

Iedere stap en ieder moment of waar je ook bent, jij, wat je ook doet, waar je ook gaat, wanneer je mij nodig hebt, fluister gewoon mijn naam en ik kom eraan. Johan Verminnen Laat me nu toch niet alleen, laat me nu toch niet alleen, radeloos en verloren.

Sloop die muren om me heen, help me zo bij jou te komen. Neem me mee naar je land vol muziek en vol dromen, leid me naar je land, laat me in jouw wolken wonen. Laat me eens je gezel zijn, wees de gids die me zal leiden. Want ik ben reeds lang op reis en zo moe, kom en bevrijd me. Neem me mee naar je land, vol muziek en vol dromen. Leid me naar je land, laat me in jouw wolken wonen.

Laat me nu toch niet alleen, neem m'n hand en toon me, de weg die leidt naar jou alleen, help me bij jou te komen. Neem me meer naar je land, vol muziek en dromen. Laat me nu toch niet alleen, radeloos en verloren. Sloop die muren om je heen, help me zo bij jou te komen. In heel kleine dingen hebben wij U ontmoet, Heer, in het groen van de bomen, in vogelgezang, in adem en aarde, in zonsondergang. In heel kleine schoonheid hebben wij U ontmoet: In heel kleine vreugde hebben wij U ontmoet: In eenvoudige mensen hebben wij U ontmoet: Anthistenes Arrogantie is de karikatuur van de trots.

Gresset Mensen die het heel erg druk hebben, hebben niet meer behoefte aan rustpauzes dan leeglopers. William James De mens is dwaas door wat hij zoekt, groot door wat hij vindt.

Paul Valéry Wie zin geeft aan het leven, geeft ook zin aan de dood. Simone de Beauvoir Ik dank U, Heer, als ik achterom kijk en mijn leven overzie, voel ik diepe dankbaarheid.

Ik dank U voor al de goedheid die ik heb mogen ervaren. Ik dank U dat Ge mij vaak zo nabij bent geweest; het troostte mij en gaf me steeds weer kracht.

Ik heb Uw hulp nodig, Heer, om goed te blijven en geduldig, om rustig en blij alles te aanvaarden. Rabindrabath Tagore Laat mij niet bidden om gevrijwaard te worden voor gevaren, maar om ze zonder vrees tegemoet te treden. Laat mij niet vragen dat mijn pijn verzacht wordt, maar dat ik de moed zal hebben om haar te doorstaan.

Laat mij niet zoeken naar bondgenoten op het slagveld van het leven, maar laat mij vertrouwen op mijn eigen kracht. Laat mij niet in angstige vrees smeken om gered te worden, maar hopen op het geduld om de lust om mijn vrijheid te winnen. Geef mij dat ik geen lafaard zal zijn, die alleen in voorspoed uw genade voelt; maar laat mij het houvast van uw hand voelen in mijn mislukkingen.

Gekruisigd worden en met zijn miserie te kijk hangen Zo zijn er velen geweest voor Hem, na Hem. Maar géén van hen heeft ooit gezegd: Mijn bloed voor u vergoten. Schoorvoetend treden mensen in dit spoor van God.

Bij het aanbreken van de dag gingen zij op zoek naar Hem. Zij vonden Hem heel alleen in de bergen. Hij was in gebed. Midden in de nacht was Hij daartoe opgestaan.

Is dit maar een kleine anekdote uit Jezus' leven? Het scharnier waarop heel zijn dag opendraaide. In de stilte onder de sterren had Hij voeling met de kracht die alles draagt; geen naamloze straling maar iemand, persoonlijk en vertrouwelijk nabij.

Hij sprak ertegen, zei gewoon: In het donker zag Hij dingen scherper. Heel alleen was Hij minder eenzaam. Laat ze niet tot niets bevriezen in de ijskou van voorbij, laat hun namen nieuw geschieden aan Uw overzij. Allen die zo, zonder adem biddende zijn voorgegaan, bind ze samen in het amen van Uw vaste naam. GEZELLE De blaadren rijzen door den stugge nevel, er zijn geen klanken meer, er is geen lied, slechts in het dorre riet een vroom geprevel Nu komt de tijd dat men naar binnen ziet.

Want wij zijn arm, en knagen aan' t verleden, en spelen met de kaarten van verdriet. Het schoonste sprookje stelt ons niet tevreden, en door den nevel lokt de toekomst niet. Het leven vlood en d' as blijft in onz' handen, 't verlangen stijgt om mede te vergaan.

Doch in den weemoed blijft één lichtje branden, het licht dat w' n den zomer overslaan, waarvoor wij slechts, tot onze scha en schande, rondom den wintertijd om olie gaan. Chrysanthemen, fijn geplooid zijn de riemkes, zijn de snaren van uw blaren; en gemooid of er goud ware op gestrooid. Chrysanthemen, te allen kant steken, scherpgevind, de vonken uwer lonken al ons land, spijts de winter, heel in brand. Het scepticisme van de landbouwers betreffende de voordelen van de Europese Unie werd onlangs nog versterkt door de informatie die gegeven werd tijdens een landbouwersfeest.

Het Onzevader, merkte de spreker op, bevat 53 woorden, de tien geboden bevatten er zo'n , de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring , en de richtlijnen van de EU betreffende de export van eieren Nationale Ziekendag Mijn God, ik zal geen rust vinden omdat er nog altijd iemand is die wacht op een bezoek.

Omdat er nog altijd iemand is die wacht op een bevrijdend woord of een luisterend hart. Omdat er nog altijd iemand is die wacht op een brief of een telefoon. Omdat er nog altijd iemand is die pijn heeft. Omdat er nog altijd iemand is die wil vertellen hoe blij hij is. Omdat er nog altijd iemand is die van mij méér verwacht. God, ik vind alleen wat vrede als ik, terwijl ik mij op weg begeef, al deze mensen aan Jou toevertrouw en weet dat Jij ze in Jouw handen draagt.

Of is het dat jij me er een onverdicht woord dat niet uitgesproken hoeft voor vindt? Oosterhuis Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.

Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen. Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen. Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt als Gij niet met me zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen. Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw zoon besteden. Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft. Draag mij dan maar naar binnen in de schoot van God en laat dat doodgaan rustig achter in een stuntelig verdriet.

Draag mij op de schouders van herinneringen, laat geen woord nog onverlet, geen zwijgen dat belet elkaar te troosten maar draag nu dag na dag en ademloos eerbiedig wat wij al die jaren wisten te bewaren. Weet dat ik niet zo verloren dood ben als het voelt. De dood is niet voorgoed voorbij, want na het eb keert het tij en voel je binnen je gemoed dat elke mens steeds leven moet. De dood is daarom geen vaarwel, geen einde zonder ommekeer, wat God vertelt is dan van tel: Guirlande iK kan het oude huis niet binnengaan niet zonder pijn als ik het deed zou ik er als beklaagde staan en schuldig zijn want tijd hij spreekt het harde recht de tegels van de vloer leven weer echt de ramen open op een zomer met mul zand een stem die zingend leeft van dag- naar avondland en duizenden verhalen kan vertellen het eerste koppig wintervuur een jubelkreet op hoge witte muur en elke stap een hol getuigenis van wat het vroeger was en niet meer is ik kan het oude huis niet binnengaan er loopt geen zilt meer van de keukenmuren zal ik het vragen durven aan de buren of nacht nog langs de trapleuning beneden glijdt ik kan het niet nu niet ik heb nog tijd.

De stilten weven gobelijnen van gouddraad over 't woud, met reeen, die verbaasd verschijnen uit varens en frambozenhout, en sierlijk weer verdwijnen De schoonheid droomt van boom tot boom, doch alle schoonheid zal verdwijnen, want alle schoonheid is slechts droom, maar Gij zijt d' Eeuwigheid!

Heb dank dat Gij mijn weemoed wijdt en zegen ook zijn vruchten. Een ganzendriehoek in de luchten; nu komt de wintertijd. Ik hoor U door mijn hart en door de rieten zuchten. Je denkt misschien dat je wat moet zeggen, Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken, Je wil me misschien weerzien lachen en genieten, Je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren.

U moet weten dat ik in de jaren tachtig Cléarasil op mijn dooie eentje financieel op de been hield. In Amsterdam worden per jaar ongeveer 15 personen begraven of gecremeerd die kind noch kraai meer hebben of die alle contact met de familie verbroken hebben. Ze had geen huis, en kind noch kraai. Maar ze kon heel goed breien.

Tweede collecte groene zak voor de diaconie, bestemd voor Individuele noden. Voor mensen die, door welke omstandigheid ook, in financiële problemen zijn geraakt en soms kind noch kraai op deze wereld hebben en aankloppen bij de Kloosterkerk. Hij heeft kind noch kraai, maar net als veel andere mannen met zwervende beroepen heeft Bram hier en daar wel een vriendinnetje. Terwijl ik buiten sta en mensen leer kennen, zit hij juist moederziel alleen te zijn.

Alleen al in Moskou en St Petersburg zwerven tussen de schrik niet 1 en 2 miljoen kinderen tussen de 3 en 18 jaar moederziel alleen op straat.

Mijn moeder heeft mij dus, moederziel alleen, in een ziekenhuis te Beverwijk, gekregen op 1 juli Het was allejezus koud in dat zaaltje.

Ten eerste heb ik het deze week allejezus druk, dat wat je nu leest schrijf ik dan ook op mijn werk. Wat ben ik allejezus blij dat ik geen homo ben. Maar Jezus Christus, de Zoon van God, stierf aan een Romeins kruis en werd zo voor eens en voor altijd de ultieme offergave voor onze zonden. En oooooh god wat is het hier allemachtig prachtig!!

Echt alles wat ik me ervan voorgesteld had en nog beter! Als dienstverlener in het onderwijs wordt het me namelijk door al die vrije dagen wel allemachtig moeilijk gemaakt om op scholen en instellingen iets voor elkaar te krijgen. Hé stelletje zuiperds, die allemachtig prachtige foto van knappe dame met zonsondergang is niet Saskia, maar die andere. Dit zogenoemde 'bijwoord van graad' is een bijna universele versterker. De cubaanse vrouw had al enige jaren problemen met Nederland en voelde zich op het spookeiland IJburg van god en alleman verlaten.

In het donker hebben wij onze reis vervolgd door een van god en alleman verlaten gebied. Haar moeder heeft wel echt die ziekte maar dan is ze wel een heel erge egoistische tering tyfus kuthoer van echt het allerlaagste soort.

Wordt voor bijvoeglijk naamwoorden in de overtreffende trap geplaatst om er nóg een schepje bovenop te doen. Soms ook nog herhaald om het aller-allersterkste effect te bereiken. Als je aan de kant ligt, leg je allereerst de boot vast met het voorlandvast. Allereerst willen we alle regelmatige of incidentele bezoekers aan onze website een heel. De allereerste keer dat ik mijn naam in Humo zag staan, schrok ik me een ongeluk.

Zij had ineens heel veel zin om die ellenlange haren uit zijn gezicht weg te strijken en hem die allereerste kus te geven, waar hij al jaren naar uitkeek. Naast viool speelt hij nog een heel arsenaal aan andere instrumenten. Gedurende de eerste zeven jaar van je leven ontwikkel je op deze manier een heel arsenaal aan overlevingsstrategieën. Jij zit op een stoel, hij staat achter je met een heel arsenaal aan mogelijke wapens scheermessen, scharen Ze las alles wat los en vast zat over kinderen met sociale vaardigheidsproblemen.

Er werd muziek gemaakt met alles wat los en vast zat, waaronder een accuboormachine en een typemachine. Deze taalschool is de alfa en de omega van de Israelische integratie. De oelpan - vaak een internaat - wordt op kosten van de overheid doorlopen. In negen minuten van de randen van de kosmos naar de dans van de quarks. De alfa en omega van de natuurwetenschap. Nog steeds krijgen daarom alle studenten van Icke aan het begin en eind van de collegereeks de film voorgeschoteld.

En je raadt het al de hele bups zat daar dus niets vermoedend heerlijk te eten. Wij hebben dan ook geen snelle fietstassen voor en achter maar slechts een oud-Hollandse fietstas plus kanozak achter zodat je met twee handbewegingen de hele bups er af hebt. Vandaag is de hele bups weer naar buiten verhuisd, de buitenvolière heeft een nieuw dak en nieuwe takken en alles is weer klaar. Tijdschriften, familie, vrienden, banken, artsen..

Ik heb de hele mikmak geannuleerd op een gegeven moment en ben opnieuw begonnen. Een uurtje later was het allemaal klaar en het werkt nog ook. En dan kom je terecht in een web van telefoons, productdifferentiatie en de hele mikmak meer. Abonnementje zus, sim-only'tje zo, en toestelletje zo. Vervolgens kan je de handleiding erbij pakken en de hele reutemeteut opnieuw installeren. Uiteindelijk heeft de hele reutemeteut afgesproken om samen over de Dam te lopen.

Ik heb ze stiekem gadegeslagen en het had wel iets leuks. Ik zal vandaag de hele reutemeteut ondergaan. Hoewel ik er vrijwel zeker van ben dat ik geen SOA heb, voel ik toch de kriebels in mijn buik. Maar goed, ik heb nu een nieuwe huisarts en begin met de hele riedel opnieuw. Misschien dat hij wat andere ideeen heeft. We hebben hem zo vaak gedraaid dat mn zus en ik samen de hele riedel na deden tot groot vermaak van onze broer die verstandelijk beperkt is.

Even snel 2 busjes geregeld, de hele zooi weer ingeladen en op weg naar een clubhuis. Tis allemaal prima met jullie, maar jullie verpesten de hele zooi hier. Als de opzet is om nog meer mensen weg te sarren, juliie zijn goed op weg. De hele zooi gaat in de verf.

Dat zal m leren! Gelukkig zit het hele spul eensgezind en knus voor de tv met dit warme weer. De meester van de klas ging mee en nam het hele spul het jongensbad in. Ik heb het hele jaar bibberend op het trapje gezeten. Op zondag is mede door vele handen het hele spul snel opgeruimd. Altijd en eeuwig kritiek leveren maar nooit met verbetervoorstellen komen blijf thuis bij je vrouwtje en bemoei je niet meer met het voetbal in nederland. Waar en wanneer je hem ook zag, op welke familie-reünie, logeerpartij, verjaars- of Kerstfeest dan ook, altijd en eeuwig kwam Sinterklaas ter sprake.

Sorry hoor, maar moet je dan alles altijd en eeuwig op dezelfde manier klaarmaken? Voor een mooier resultaat kun je de appels in schijfjes snijden. Vaak klinkt er ergernis door als iemand de tautologie 'altijd en eeuwig' gebruikt. Soms stimuleren zij de patiënt, vaak goed bedoeld, tot acties die nog te hoog gegrepen zijn of wellicht nooit meer tot de mogelijkheden zullen behoren. De kappersopleiding is echter nog steeds te hoog gegrepen, maar uit beroepenoriëntatie is gebleken dat de zorg haar ook wel trekt.

Nu met onze beste verdediger er niet bij zal een overwinning wel te ver gegrepen zijn. Gezien seks te maken heeft met een gezond lichaam is advies voor een gezondere levens- en eetstijl niet te versmaden. Maar ervan uitgaan dat veranderingen in eetpatronen leiden tot meer, betere of snellere orgasmen is te ver gegrepen. Variant van 'te hoog gegrepen', die vooral in België voorkomt. Is er eens een keer een meisje dat brandt van ambitie om de middelbare school af te maken, wordt ze in de nor gestopt.

Als mijn dochter van 14 later afkomt dat ze seks heeft gehad of wilt hebben met haar vriendje, dan zal het ook dikke ambras zijn hoor. Helaas pindakaas moet ik wegens dikke ambras gisteren mijn plannen uitstellen, ik vrees voor een paar jaar dat heb je als je nog bij je ouders woont. Dit intensiverende gebruik van 'dik' is beperkt tot het Belgische deel van het taalgebied.

Maar de kerk is een instituut waar je op kunt rekenen. En dat daar gebeden wordt lijdt geen enkele twijfel. Als ouders er eenmaal, vaak na ampele overweging, toe overgaan om er 's nachts de dokter bij te roepen, zijn zij meestal dodelijk ongerust. Na ampele overwegingen heeft men bij de KRO besloten af te zien van de voorgenomen vervaardiging van een op katholiek wangedrag gerichte tegenfilm.

In onze hoogtijdagen keken we neer op de journalisten van De Volkskrant en Vrij Nederland. Dat waren nieuwtjesjagers, die over de waan van de dag berichtten, terwijl wij pas na ampele overweging en met oog voor de geschiedenis de pen ter hand namen. Het was erg gezellig en Sanne, Caithlin en Quinty hebben zich kostelijk geamuseerd. Ik heb me weer kostelijk geamuseerd met het lezen van de reacties. Als geen ander weet Marco van karton klatergoud te maken met gejatte melodietjes en de 3fm stumpers trappen erin.

Als geen ander wist Kuyper ook hoe een verhaal moest worden gebracht. Als geen ander weet Ans emoties van de toehoorders los te maken met liedjes uit de Amsterdamse Jordaan. Ze gebruiken dezelfde woorden als ik, dezelfde zinnen, dezelfde zinsbouw en toch bedoel ik daar iets totaal anders mee dan zij. De mise en scène, het gebruik van de ruimte, de esthetiek zijn totaal anders dan hij tot dan toe gezien heeft.

Iedere Reikibehandeling is anders, wat je nu hebt ervaren kan een volgende keer totaal anders zijn. Die gozer scheet zeven kleuren stront om het podium op te gaan!!! De PvdA schijt momenteel toch zeven kleuren stront in hun broek voor de SP. Ik vond het gisteren geweldig om te zien toen Eric aanwezig was hoe bepaalde miljonairs zeven kleuren stront scheten, om het maar eens grof te zeggen. Hij schonk hem zoveel macht, dat alle volken ter wereld voor hem beefden van angst en ontzag.

Maar de klanten staan bij het raam van de keuken en kijken naar Dixie die onder de tafel zit te beven van angst. Als Van Nistelrooy er zin in heeft, zullen alle tegenstanders beven van angst. Poekie of Bello aaien wanneer die bibbert van angst bij het knallen van het vuurwerk? Op de bodem van de kooi zaten drie vogeltjes te bibberen van angst.

Tijdens de onweersbui is H helemaal verstijfd en buiten zichzelf van angst. Wees voorbereid op buiten jezelf van angst raken Lees dit boek niet wanneer je alleen thuis bent. Omdat we ook nog iets van het eilandje wilden zien, hadden we een brommer gehuurd, waarop we doodsangsten hebben uitgestaan, want bochten waren erg eng! Als het woord in het enkelvoud wordt gebruikt, gaat het meestal om de letterlijke angst het leven te verliezen. In het meervoud gaat het meestal om een combinatie met 'uitstaan' en is er niet meer aan de hand dan een overdrijving.

Mensen die die dingen gehoord en in werking hebben gezien zeiden allemaal dat de Duitsers is hun broek poepten van angst hiervoor. Je deed het in je broek van angst, maar je durft het niet toe te geven. Een jongen plast in zijn broek van angst als hij door Israëlische soldaten opgepakt wordt. Niet een naderende recessie, waarvan er een gemiddeld een in de zeven jaar voorbij trekt, is het waarvoor beleggers momenteel in panische angst verkeren, maar voor de tektonische verschuivingen in wereldeconomie en geopolitiek die door de kredietcrisis in gang zijn gezet.

Sommige mensen hebben panische angst voor hoogtes, vogels, honden of zelfs water. In sommige gevallen werden zoveel personen van hekserij verdacht en werd de angst voor heksen zo groot dat hele gemeenschappen door panische angst bevangen werden.

Ze kroop het eiland op en daar stond ze dan: Ze moest niets anders doen dan straffen, daar was ze speciaal door God voor geroepen, en alleen haar verschijning al deed je rillen van angst. Alleen de monniken durfden niet te kijken, die sidderden van angst. Nubië siddert van angst. Het volk wordt weggesleept,. Is het niet vrij logisch dat de moslimvrouwen niet achter Ayaan staan, zij sidderen van angst voor de vele imams die Ayaan haten omdat zij geen moslim meer is. Het Nederlands elftal begon fris en gretig, maar zakte om onverklaarbare redenen -of was het puur de verlammende angst voor een tweede tegengoal?

Marloes werd gegrepen door een verlammende angst. Ineens viel het haar op hoe koud het in de kelder was. De betrokkenen worstelen met schuldgevoelens en wurgende angst voor ontdekking. Angst slaat me om het hart als we bij het laatste hok komen. Ik kan de hond niet vinden. De angst slaat ons om het hart. Het wordt koud, de wolken komen aangedreven en vanaf m is het verboden zonder gids op stap te gaan. Veel managers zijn doodsbenauwd dat ze worden vervangen. VLD-rokkenjager Dewael vertegenwoordigt de doodsbenauwde burgerij, die haar historische angst voor collectieve arbeidersactie niet kan wegsteken.

Ik heb het niet meer. De angst het kindje te verliezen is heel sterk aanwezig, temeer omdat ik op dat moment geen leven voel en een hele harde buik heb.

De zenuwen zijn er weer. De meiden hebben het niet meer. Ik wilde dolgraag eens in mijn leven door het tropisch regenwoud banjeren, maar kreeg het Spaans benauwd bij de gedachte dat ik besprongen zou kunnen worden door harige vogelspinnen.

Ik knijp 'm als een ouwe dief als hij naar die rare harde bobbel onder mijn buik kijkt. Ik geef wel toe dat het soms 'peentjes zweten' was om een programma op tijd klaar te krijgen. Dat was dan op vrijdagmiddag. De overige klasgenootjes moeten nog wel even peentjes zweten, want de NMa heeft voorlopig de accountants, de advocaten en de notarissen nog even in de tang. Die was na afloop wit om de neus, want wij beiden waren gewend om met snelheden van ver boven de te rijden en hij kennelijk niet.

Ik zag dan ook lichtjes wit om de neus voor mijn eerste afdaling en dat was niet alleen van de zonnebrand. Ik haal de kappen van de banden van de trekas af en dan wordt ik een beetje wit om de neus. Jeeeeeeeeeeee wat zijn die dingen kaal. Best een zware rit over slechte wegen en langs angstig grote afgronden, maar het uitzicht is wederom supermooi. Hoorde in de ochtend wel iets van geronk in mijn hoofd, nadat ik een half uur ervoor in een angstig diepe coma was beland. En er zit een jongen met angstig lang haar aan een vleugel.

Het interieur is wel bijzonder. Alle wanden zijn behangen met muziekinstrumenten. Een pubertje slikt LSD, ziet z'n ware Zelf en schrikt zich het apelazarus en gaat vervolgens zitten uithuilen bij de Wijze Wijzen van het Boumanhuis. Helaas gaat er bij ons nogal eens iets te veel richting stort en zoeken we ons soms het apelazarus naar zoekgeraakte spullen. Ik ben geen spammer en heb me al dagen het apelazarus gezocht waarom mijn mail nergens aankomt.

Een argument dat ik steeds verneem aan de JA-kant is dat de binnenstad beter bereikbaar zou worden. Dit nu is apert onjuist. Op dit moment komen vele bussen door de Breestraat.

Bij de balie van de gevangenis verklaarde men dat Rietveld niemand wilde spreken, wat een aperte leugen is. Ik maakte vergaderingen mee waar tijdens de vergadering aperte onzin werd verteld door de baas maar waar niemand op reageerde.

Het is nu eenmaal zo dat sommige providers zich het apezuur schrikken als de woorden "schending van auteursrecht" vallen, en misschien wel terecht. Het 'apezuur' komt ook, maar incidenteel, met andere werkwoorden voor, zoals werken, lachen, zoeken.

Objectief wist ik ook wel dat dat babietje met appelronde wangen, levendig en blij, niet doodziek kon zijn. Hij heeft een appelrond hoofd, de snuit is fijn met een duidelijke stop.

De ogen zijn groot, mogen echter niet erg uitpuilen. Met haar appelronde wangetjes heeft Roxeanne Hazes wel iets weg van een Amerikaanse chipmunk, ook wel bekend als de wangzakeekhoorn. Toen trok ik de jurk over mijn hoofd en toonde mijn appelronde tietjes. Gij zijt nog zulk eene mooje frissche vrouw, en de Broeder zo murf als een gebraden appel. Het citaat komt uit de Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut. Deel 6 Betje Wolff en Aagje Deken - Het publiek bedankte hen dan ook met een daverend applaus.

Als Elvis na dit spectaculaire nummer zijn vader aan het publiek voorstelt krijgt ook die een daverend applaus. Hij kreeg dan ook een daverend applaus voor de tomeloze inzet, die hij de afgelopen twaalf jaren heeft getoond voor Dindoa. Onze concerten groeien telkens uit tot ware happenings waarbij het publiek door dansen, meezingen en ovationeel applaus blijk geeft van grote waardering.

Een echte uitsmijter die de ruim bezoekers als één blok deed opstaan om de musici te belonen met een ovationeel applaus. President Poetin nam afgelopen week een ovationeel applaus in ontvangst na zijn in vlekkeloos Duits uitgesproken rede in de Duitse Bondsdag. Hij oogstte veel bijval en wist zijn betoog dikwijls onderbroken door een stormachtig applaus.

Het Centraal Comité benoemde daarop onder stormachtig applaus Brezjnev tot partijleider. Met hun bijdragen oogstten ze een vaak stormachtig applaus. Het is belangrijk om te zien dat Prediker dit zwoegen niet als betekenisloos terzijde schuift.

Als ergens in de bijbel noeste arbeid bepleit wordt, dan is het wel in dit boek. Na drie maanden noeste arbeid is de Armani Store in Amsterdam weer geopend! Vanavond werd ik via dat irritante ding genaamd GSM wakkergeschud in mijn avondlijk rust na een dag van noeste arbeid. Anoniem vermeldde de display.

Wat een strafbaar " feit" is, is in de meeste gevallen volkomen arbitrair. Waarom methode A niet en methode B wel ongewoon zou zijn, is volkomen arbitrair. Het percentage is volstrekt arbitrair gekozen op grond van het budget.

Dat huppelpasje illustreert dat alle kunst eigenlijk onzin is; een volstrekt arbitrair spel. Maar een spel dat je moet spelen, op leven en dood. Bovendien, zo roept eiseres in, werd de boete op volstrekt arbitraire wijze bepaald en zonder motivering.

Bij een stoplicht houden aartsvijanden een arendsblik gericht op het verspringen van de. Domien kreeg dit in de gaten met zijn arendsblik, en gaf de bal mooi in de loop van de nr 7. De arts mag niet beloven dat de patiënt arendsogen krijgt. Dat is niet realistisch. Men mag verwachten dat men even goed zal zien als met de beste bril. Met zijn arendsogen vindt hij apen en vogels hoog in de boom, die hij even later in zijn telescoop weet te vangen.

Zijn vlijmscherpe arendsogen keken dwars door je heen: Zien als een arend overdag en als een kat in de nacht? Henkjan had altijd steekhoudende argumenten om iemand wel of niet door te laten gaan. Natuurlijk is het logisch dat ook zij voor de belangen opkomen van de winkeliers maar doe dit dan met steekhoudende argumenten.

Maar je moet wel van goeden huize zijn en sterke argumenten aandragen om hem van zijn ideeën af te brengen. De lokale politici vonden dat wij sterke argumenten hadden. Voorwaar, weer een sterk argument voor verplichte taalcursus en inburgering.

China en Afrika streven naar meer speelruimte t. De Griekse mythologie is de bron van de uitdrukking. Dan worden we met een motorboot over een rivierarm, die aan beide zijden is afgezet met manshoog en armdik papyrus, verder de delta ingebracht. Echt zoals je dat in films ziet met middeleeuwse vrouwen. L buitengewoon zeldzaam in Nederland - foto's van een bevroren IJsselmeer en armdikke ijspegels uit de winter van Dat staat nog overeind, maar er lopen armdiepe scheuren van de nok tot aan de grond.

Ik ben bang dat die jongens er armdiep inzitten met drugs. Geen hulp van die kant dus. Het is waarschijnlijk moeilijk om alle bewijzen boven de tafel te krijgen omdat betrokkenen niet durven te reageren omdat ze er armdiep inzitten. Al zijn sommigen zo arm als de mieren, ze blijven VVD stemmen want dat stáát zo goed. Dit land is zo arm als de straat en er is quasi geen hoop op een betere toekomst. In Berlijn, Frankfurt of Leipzig, waar overal het inflatiespook rondwaarde en het gros van de bevolking arm als een kerkmuis was, maakte hij zijn leerzaamste fase door.

Joe Millionaire, het format waarin veertien vrouwen strijden om de liefde van een aantrekkelijke millionair die uiteindelijk zo arm als een kerkrat blijkt. Wij zijn zo arm als een luis in de WAO en veel verstand van financiële zaken hebben we niet. Geruïneerd, diep in de schuld, zo arm als job En toch, en toch, en toch Ik kwam er boven op.

Zijn ouders waren doodarm en van boerenafkomst. Ze verblijven legaal in het land, dus terugsturen gaat niet, maar ze zijn wel doodarm.

Natuurlijk zijn er ook in Turkije doodarme streken die zelfs armer zijn dan landen als Iran , Syrië of Egypte. Deze straatarme vrouw wilde van de paar centen die ze had Tien Euro achterlaten voor cadeaus voor mijn kinderen die alles al hebben. Wat gebeurt er wanneer een groep vakantiegangers noodgedwongen een aantal dagen in een straatarm derdewereldland verblijft?

Net als in , bij 'Live Aid', treedt een groot aantal artiesten belangeloos op met het doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor straatarme landen.

Niet dood, maar wel aan de bedelstaf, is het oudere echtpaar dat zich scheel betaalde aan medische behandelingen. Eerst door wanbeleid van de overheid aan de bedelstaf gebracht, moet de werkloze daarna "dankbaar" onbetaald werk doen. Ook ik zit aan de grond.

Ik heb ook niets verdiend, dus we zijn een beetje arm. Niet alleen de familie zat aan de grond, maar ook honderden kleine spaarders, die hun geld op de bank hadden staan. Hij heeft meer dan Of het nu gaat over jongeren of eenzame ouderen of medebewoners die elke dag opnieuw de eindjes aan elkaar moeten knopen. Omdat het gezin Keating met vijf kinderen de eindjes aan elkaar moest knopen werkte Ronan al op jonge leeftijd in een schoenenzaak.

Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, kunnen rekenen op financiële steun. Dat was me een zware tijd in het begin, want ik had geen cent te makken en geen nagel om mijn gat te krabben. Want ook al hebben de mensen om zo te zeggen geen nagel om hun gat te krabben, er wordt tegen de klippen op muziek gemaakt tot op iedere straathoek.

Je kunt wel lekker romantisch doen over die industrie, maar die bands die jij zo leuk vindt, die zijn de industrie en ze hebben geen nagel om hun kont te krabben. Waarom zouden ze niet een cent bijverdienen?

Omdat Russische soldaten in nog geen nagel hadden om hun achterste te krabben, werd er van uitgegaan dat de soldaat minstens één horloge had gestolen.

Hier mogen de kids hun eigen centjes opmaken, terwijl moeders geen nagel heeft om haar reet te krabben. De uitdrukking komt voor met alle synoniemen voor 'kont'.

Een predikant genoot maatschappelijk aanzien en cultureel prestige, zeker op het platteland waar hij niet zelden de enige intellectueel geschoolde was, maar financieel was het voor hem beslist geen vetpot. We accepteren het nu, omdat mijn vriend per se wil werken, maar het is echt geen vetpot. Wellicht zijn er andere bedrijven die beter betalen.

Wij krijgen alleen weekgeld voor de boodschappen. Nou, dat is geen vetpot kan ik je vertellen. Als er reclame is van bijvoorbeeld waspoeder, kunnen we niet eens meerdere pakken inslaan, omdat er dan te weinig overblijft om te kunnen eten.

Ik ben opgegroeid in Kralingen en het was armoe troef. En enkel een AOW-uitkering is ook maar armoe troef. Om wat extra's te verdienen werkt Visser zich dan ook uit de naad. Met name in de noordoostelijke staten is het voor de meeste mensen nog steeds armoe troef.

Bram schrok zich het apezuur: Zullen wij hem straks met open armen ontvangen en waarom dan wel? Hoe heten wij mensen welkom in onze Kerk? Op La Casa en la Colina wordt u met open armen ontvangen door de vriendelijke eigenaren. Daugavpils is booming en de stad zal binnen- en buitenlandse ondernemers met open armen ontvangen. Ik voorspel bittere armoede in europa bij de gewone man en grote rijkdom bij de bovenlaag.

Op 59 jarige leeftijd overleed ze in in bittere armoede. De bittere armoede uit de tijd van Theo Thijssen, die in vrijwel al zijn boeken doorklinkt, heb ik — gelukkig — niet gekend. Heel eerlijk gezegd krijg ik niet zo heel veel van de schrijnende armoede mee, omdat ik in een goede buurt woon, werk en naar school ga. Vele Russen op het platteland leven in schrijnende armoede. Deze mentaliteit in combinatie met de schrijnende armoede daar, biedt helaas volop kansen aan exploitanten in de kinderprostitutie.

In het holst van de nacht, in april , worden Dickie Kahl en zijn famile in een dorp in Noord-Holland van hun bed gelicht. Toen werden drie van de vier joden van de Indische groep 's ochtends van hun bed gelicht en weggevoerd. Verschillende malen werd de in Roemenië bekende schrijfster door medewerkers van de Securitate in haar woning in Timişoara van haar bed gelicht, mede dankzij buren die hen van informatie voorzagen. Het enige wat je ziet is grijs — neen, erger nog — grauw, asgrauw beton.

En toch zit je weer verkrampt achter het stuur, asgrauw van de stress, je negeert rode stoplichten en gaat tekeer tegen andere weggebruikers. De woestijn van dit land verdraagt geen muze, Droog als as wordt het leven na dit kabinet; De muziek en haar schoonheid zijn nu voorgoed besmet. Afghanistan zal als een feniks uit de as herrijzen. Na een kort intermezzo als huisstofbioloog bij het toenmalige AZU werd hij in december aangesteld als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam dat onder zijn leiding letterlijk als een feniks uit zijn as herrees: Wat goed en positief was van de jaren zestig komt uit het stof van de historie weer terug als een feniks uit de as.

Hoofd en longen wilden nog wel maar de beentjes waren zo zuur als een augurk en de vaart was er helemaal uit. Naast de bekende ingrediënten: Ik geef grif toe dat de roman sterk autobiografisch is en soms voelde ik de verbeelding als een koude rilling over mijn rug lopen.

Het werk van Beckmannn is sterk autobiografisch en kent veel betekenislagen. Je avontuur begint op een boot die zware averij oploopt na een sabotagepoging. En dit terwijl het logisch- positivisme in de wetenschapsfilosofie al zware averij had opgelopen. Na elf jaar regeren heeft het Britse Labour op 1 mei zware averij opgelopen bij de lokale verkiezingen.

Komt vaker in de figuurlijke betekenis voor dan in de letterlijke aan een schip. Op 10 April , regende het in Pitlochry, Schotland regen zo zuur als azijn! En dan is de wijn in allebei de gevallen zo zuur als azijn. Een luizenbaan, antwoorden zijn glinsterende oogjes op de vraag waar zijn werkzaamheden uit bestaan.

Lijkt me eigenlijk wel een luizenbaantje, zo bij de plantsoendienst. En wie zegt er trouwens dat vrouwen altijd zo kletsen? De verkleinvorm in gangbaarder dan de onverbogen vorm. Ten derde zou ik Dr. Kranenborg willen vragen waarop hij zijn uitspraak stoelt dat voor Rudolf Steiner en de zijnen legenden ware historie zijn, want in die algemeenheid is dat bare onzin. Het duurt vaak jaren voordat je echt een volle baard hebt als je die ooit krijgt.

Met zijn wilde donkere haardos en zijn volle baard oogt hij als een muzikale Raspoetin. Kom je echt baarlijke nonsens tegen, dan kun je dat gedeelte van de tekst van de pagina natuurlijk verwijderen. Ook als hij baarlijke nonsens vertelt, is het toch nog een plezier om naar hem te luisteren. Het is natuurlijk baarlijke nonsens om te beweren dat criminaliteit voorkomt uit de cultuur, in dit geval de Marokkaanse cultuur.

Wat een baarlijke onzin is dat nou zeg Lukashenko, je hebt geen enkel bewijs voor wat je beweert. Hoe je bij die baarlijke onzin komt, is mij een raadsel. Ik vind gewoon, dat een bedrijf als Canon een super slechte QC heeft. Schandalig dat weldoorgstudeerde koppen, zich met zulke baarlijke onzin ledig houden. Ik heb het dan ook zo druk als een klein baasje gehad, vraag me niet waarmee want dat weet ik niet eens meer. Dossiers zo hoog als de toren van Babel vulden de verschillende bureaus van Justitie.

Na een aantal klappen begon ik te huilen als een baby en smeekte haar te stoppen. Max huilde als een baby en bij de meeste andere spelers liepen de tranen ook over hun gezichten.

Ligfietsers daarentegen liggen schijnbaar zo hulpeloos als een baby op hun fiets, dat wekt sympathie, en op de glimlach van de voorbijgangers reageer je spontaan met een wederglimlach en een goeiedag.

Ik voel me net zo onwetend en hulpeloos als een pasgeboren baby. Ik ben hulpeloos op zoek naar het onaantastbare, het grootse. Is Louwes nu de moordenaar en is Michael de J. Je bent zo onschuldig als een baby, als je een goede paddo trip hebt. Waarom zegt men "hij slaapt als een baby" terwijl baby's iedere twee uur wakker zijn? Gefeliciteerd met jullie mooie dochter Semma wat een wolk van een baby en dat we haar nu al hebben gezien op deze geweldige site.

Verder slaapt hij lekker en is het een wolk van een baby. Babylonische spraakverwarring veel gebruikt. Ik merk keer op keer dat er een babylonische spraakverwarring ontstaat als het daar over gaat.

En omdat de AFM een andere taal spreekt namelijk die van de toezichthouder dan van de markt in dit geval de accountant ontstaat er vaak een Babylonische spraakverwarring. Het resultaat is een Babylonische spraakverwarring. Wanneer is een virtuele organisatie virtueel? Waarnaar verwijst dit het woord virtueel? En, wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen zogenaamde netwerkorganisaties en virtuele organisaties?

Opvallend laconiek Kom aan, laat Ons Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken?

Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore. De renners baden in het zweet; hun hoofd is rood, hun gelaatsuitdrukking verbeten, hun motoriek stroef.

Rond een uur of één was de koorts gestegen tot 39,5 en lag ik te baden in het zweet. Beide jongens baadden in het zweet maar wisten van geen ophouden. Vietnam bombarderen, Irak bombarderen, monarchieën laten bestaan die de leden van het Koningshuis laten baden in weelde terwijl er kinderen sterven van armoede en honger De consument baadt in weelde dankzij die geweldige marktwerking.

Echt heerlijk is het, een geweldig resort en super om na 4 maanden even heerlijk in de watten gelegd te worden en te baden in weelde. Hele generaties Palestijnen zijn intussen in armzalige kampementen opgegroeid, terwijl de joodse buren in weelde baden. Ik krijg hem wel draaiende onder XP maar alles loopt traag als bagger. Af en toe krijgen ze een bakje kattenmelk wat ik aanleng met water anders drinken ze het in een keer op en worden ze zo vet als bagger.

Dus nu gaan parkeerwachten nog minder bewegen terwijl ze al een kont als een baggerschip hebben. Erg gezellig en heel mooi, helaas kwam het hier met bakken uit de lucht, en stonden we 's avonds tot onze enkels in de zompige klei.

De bezoekers bleven de podia trouw, ook toen de regen met bakken uit de hemel kwam. De weersomstandigheden waren net als vorig jaar bar, de regen kwam soms met bakken uit de hemel met af toe een slag onweer.

Mijn gegrilde tonijn was zo hard als baksteen, maar de rest van de salade was goed. Volgens mij heb je dat lef niet en bij de volgende verkiezingen zullen dezelfde mensen die nu op je gestemd hebben je laten vallen als een baksteen. Ik zou ook zakken als een baksteen als ik het examen opnieuw moest doen. Maar als je op je tentamen laat merken dat je dit weet, dan laten ze je zakken als een baksteen!

De vergelijking is gebaseerd op een andere betekenis van 'zakken'; bakstenen doen geen examen. Iets dergelijks is aan de hand met 'groen als gras'. Het allereerste schip dat richting Australië voer liep in op de kust van New South Wales en zonk als een baksteen.

Twee maand geleden sprong ze naast me in het water zonder armdrijvertjes en zonk als een baksteen. Als het geen bakstenen regent, dan kom ik op 28 dec. Ik heb vooral de ballen uit mijn broek gelachen bij de half uur durende parodie op baantjer. Ik verveel me de ballen uit mn broek op deze manier.

En dan ook nog als motto een citaat van Descartes nemen. Ik wed dat Lange Jan zich de ballen uit de broek zou lachen als hij sommige posts hier op dit forum zou zien. Dankzij de zwaargelovigen onder ons die gisteren de ballen uit hun broek hebben gebeden, bleven wij behoed voor duivelse rampspoeden. Jan baalde als een stekker natuurlijk, helemaal voor niets teruggereden en nog geen spullen. Ik kon het nauwelijks geloven en baalde als een stekker dat ik het bewijs niet kon zien.

Yasminne baalde als een stier dat ze niet wakker gemaakt was want die had alles graag willen zien. Johan moest vanavond ook overwerken, hij baalde als een stier, zijn collegas waren vanmiddag om 4 uur allemaal naar de vrijdagmiddagborrel.

Dit antwoord beviel hem helemaal niet, maar hij kreeg pas echt de pest in toen hij merkte dat het klopte. Ik kreeg zo de pest in, dat ik afstapte. De Egyptenaar zal er echter de pest in hebben dat hij ook vanavond op de bank begint. Ze hadden er dit jaar flink de smoor in.

De eierzoekers in Fryslân konden welgeteld zeventien dagen door de weilanden struinen, op zoek naar kievitseieren. Mijn mama was vroeger heel modern hoor. Mischien ben je wel een trend setter geweest. Of heb je de smoor in gehad dat je nooit ben gevraagd voor de playboy?

Het is nu 3. Helemaal katseyesbezopen want het was piekuur in de Joffer. Als je je lijf versiert hebt met tatoo's en piercings en is je buik zo rond als een balletje hoef je niet te reageren want daar houd ik niet van. Hij voelt zich zoooo stoer, is zo zat als een balletje en heeft zelf niet in de gaten dat hij oervervelend is. Hij is zo zat als een balletje, maar moet toch zonodig weten wat er aan de hand is. Het verhaal loopt leeg als een ballon en ik vind dat jammer omdat je zo het eerste goede deel van het boek vergeet.

Er wordt een kleine incisie gemaakt en mijn balzak loopt leeg als een ballon. Één dag voor de wedstrijd ging ik het water op, maar mijn voet was in no time opgezwollen als een ballon en het deed ook erg pijn. Zijn lijf zat steeds voller geplakt met pijnstillende pleisters en al het vocht dat hij vasthield maakte hem op het laatst zo rond als een ballon. Giet er een paar biertjes in en je gaat als een banaan qua kletsen met vreemden. Ondernemen gaat altijd met pieken en dalen, maar ik ben er weer helemaal bij Het is goed te zien en te lezen dat de BSW nog steeds gaat als een banaan.

Grotere carburateur en spruitstuk daarvoor, en een grotere sproeier dus. Maar voor een puch maxi? Die trekt binnen no-time zo krom als een banaan. Een groot licht is deze man duidelijk niet want zijn redenering is zo krom als een banaan. Ik deel wel vaak overschrijfwerk uit, want boeken worden aan de lopende band vergeten. Toch werkt humor vaak beter dan straf. Ilse komt aan de lopende band met nieuwe diensten, maar die verdwijnen ook weer aan de lopende band.

Als Ilse nu eens wat investeert in naamsbekendheid. De oplader van mn macbook is kapot gegaan: En bij het zoeken op internet kwam ik erachter dat dit aan de lopende band gebeurt. ICT'ers zijn minder vaak tevreden met hun werk en voelen een minder sterke band met hun werkgever. Onze zoon van twee jaar is als de dood voor de kapper. Mijn moeder was daarvoor zo bang als de dood. Als er onweer op komst was, werden alle glimmende voorwerpen weggeborgen in laden en kasten. Iedere bewoner was in die tijd als de dood zo bang voor ruitbreuk.

Die vrouw is als de dood zo bang voor dr vriend, maar gaat de politieagenten en cameraman zonder angst te lijf. Wethouder Vereijken is in de afgelopen periode als de dood zo bang geweest voor een onafhankelijk van het college opererende coalitie. Hij kon niet buiten het seksuele contact met de Leidse 'straatmadelieven' maar was als de dood zo bang voor geslachtsziekten.

Volgens mij zijn al die Windows gebruikers gewoon als de dood zo bang om naar iets anders over te stappen, omdat daarna alles niet meer zou werken. Vaak in verkorte vorm, zonder dat het woord 'bang' in de tekst voorkomt. Laat het alsjeblieft geen fokking Amerika worden met alleen uiterlijk vertoon en van binnen zo bang als een haas!!! De toenmalig drossaard een zekere Penders, was een doorbrave kerel, maar zo bang als een wezel en hij durfde de Bokkenrijders niet aan.

Ik was doodsbang dat het gebouw zou instorten, we voelden nog steeds naschokken. Dat is hoe ik mijn zwaarste depressies het liefst samenvat: De kinderen proberen hun vader nog tegen te houden wanneer hij zijn doodsbange vrouw aftuigt. Maar keuze hadden we niet dus begonnen we maar met lood in de schoenen en met de moed der wanhoop aan hetgeen wat men lezen noemt. Met lood in de schoenen, bevreesd voor een nieuwe confrontatie, liepen ze naar de grens.

Met lood in de schoenen gaat Piggelmee opnieuw naar het visje met het verhaal dat zijn vrouw andere koffie wil. Winston was nog steeds zo solide als de bank van Engeland. Na twee van de vijf avonden. Het zal allemaal best, maar de service bij jullie is bar en bar slecht.

Als bijwoord van graad is 'bar' een algemeen bruikbare 'versterker', al klinken combinaties als 'bar warm' en 'bar goed' erg ongewoon, in tegenstelling tot 'bar koud' en 'bar slecht'. Het intensiverende 'bar' wordt meestal gebruikt om iets ongunstigs te versterken.

De Franse taalbeheersing van studenten en scholieren is bar slecht. Maar ik moet zeggen dat de geluidskwaliteit echt bar en bar slecht vindt. Dat gehoorschade nog geen hot item binnen de dance-industrie is, bleek donderdag uit de bar slechte opkomst bij de paneldiscussie.

Het was afgelopen zaterdag niet het beste weer, het was bar koud voor de 22 voetballers. Zoals meestal het geval is in het hoge noorden, was het op de trainingsdag weer eens bar koud met harde wind. Het is een grappige samenloop van omstandigheden dat het bar koud is op een conferentie over opwarming, maar het is geen weerlegging.

Ik moet alleen nog even leren hoe die precies werkt, want ik snap er nog bar weinig van. Daar viel me direct op dat er maar bar weinig te vinden is over de Dirt-gerelateerde problemen. Hey Ruubje kun je nog een paar van die capsules noemen en wat ze met je doen, weet verder bar weinig van sdrugs af maar ben wel geintressereerd. De barre winter is weer voorbij, de lente komt er weer aan.

Pas geleden waren er alweer enkele zonnige weekenden. Gelet op de situatie die de barre winter van met zich meebracht, was het om strategische redenen verstandig om 'Wiking' terug te trekken achter de rivier de Mius. Zelfs in de barre winter zult u bewoners buitenactiviteiten zien ontplooien.

De Pilgrims, die hier aan land gingen, moesten het hoofd bieden aan de barre winter die in deze streken heerst. De wereld is als een zee. Dat is al een oud beeld uit de geschiedenis van de kerk: Noosa staat bekend om het golf surfen en we hebben beiden de woeste baren bedwongen.

Het vette is dat we beide inmiddels kunnen staan op de plank! Zeker uiterlijke verschillen blijken over langere tijd geen onoverkomelijke barrière. Kleur doet er minder toe dan je misschien zou denken. Voor zover ik weet kunnen goudvissen zich letterlijk en figuurlijk te barsten eten. Waar het om gaat is dat je moet afleren om je zelf te barsten te vreten aan welk dieet dan ook.

Als aardbeien in het seizoen echt spotgoedkoop zouden zijn, eet iedereen zich te barsten en vragen de meesten er niet meer na tot de volgende zomer.

Het komt ons voor dat wij als Nederland weer voorop lopen met regelgeving etc. Je zou je te barsten lachen als het niet zo tragisch ware. Je kan je om een filmpje wel te barsten lachen in de huiskamer, maar waar ging het ook alweer over? Reclame hoort dienend te zijn.

De Domstad barst van de musea, kerken en bijzondere architectuur. Het barst van de cabaretiers en theatermakers in de Nederlandse theaters. Wij zijn een potent clubje dat barst van de energie en het talent. Cultureel ondernemen gaat ons heel goed af. Ik werd vannacht met barstende koppijn wakker. Ik heb een uur in bad gezeten om de spanning van me af te laten glijden. Ik weet verder niks van het uitleggen van dromen maar kan me wel voorstellen dat je met een barstende koppijn en een rotgevoel wakker wordt.

Door het succes van het Nederlandstalig onderwijs bij Frans- en anderstaligen zitten sommige scholen immers barstensvol. Sommige straten waren echt barstensvol mensen die allemaal met waterpistolen en emmertjes water elkaar nat maakten. De sound van Good Dog Happy Man valt het beste samen te vatten als een pittige combinatie van funk, soul en indierock. Creatief, complex en barstensvol ideeën.

Elke politicus liegt dat ie barst. Ze deed de oefening bijvoorbeeld wanneer ze met barstende hoofdpijn thuiskwam na een vergadering met het bestuur. Zelf ben ik zwaar slechthorend, maar als ik eens een paar uurtjes uitga, moet ik weg wegens barstende hoofdpijn en ben ik 's anderendaags helemaal doof. Als hij te lang in de straling zit, krijgt hij barstende hoofdpijn, legt hij uit.

Daar heb je er weer eentje die denkt straling te kunnen voelen. Cruijff praat met technische staf over jeugdopleiding Ajax Net als van Basten, praten als een kip zonder kop.

Dat beaamt de oefenmeester ten volle: Het is natuurlijk helemaal waar, als redacteur bij Autovisie héb je een wereldbaan, maar om dat nou volmondig te beamen, dat leek me altijd zo zelfgenoegzaam.

De Afrikaanse Unie is een tandeloze vredesmacht, beaamt hij volmondig. Corsica is een juweel; iets dat u al na één dag kamperen op Corsica volmondig zult beamen.

De hele scène wordt nog eens extra gesierd door de grote verpleegstershaaien en wittiphaaien die over de bodem slingeren, hopend op restjes. Ze komen soms zelfs doodbedaard over je knieen gegleden. Hij zei hem op zijn wat hooghartige, doodbedaarde manier, dat het tijd was om in Amsterdam de opstand te beginnen en voegde er aan toe, dat Den Haag voor een regering zou zorgen. Hij heeft stichtelijk bedankt voor dat tweederangs plaatsje in de kring van het verbond en is eruitgestapt.

En vlakbij ligt het kerkhof of de Cimetière Montparnasse. Daar heeft men André Citroën naartoe gebracht toen hij op 3 juli overleed. Arm als een bedelaar intussen. Door de drain voor de klaplong blijft hij nog wel aan bed gekluisterd. De longfoto die vanochtend was gemaakt zag er verder goed uit. Moeten we dankbaar zijn, terwijl we ons diep ongelukkig voelen omdat medische apparatuur ons aan bed gekluisterd houdt?

Ik was aan het bed gekluisterd vanwege een hersenvliesontsteking en de enige manier dat ik kon schijten was met een steekpot zo heet dat geloof ik. De laatste acht jaar van zijn leven was de vrijwel blinde en verlamde dichter aan het ziekbed gekluisterd. Op lange termijn kunt u een flink bedrag besparen op portokosten. Gebruik dit argument niet als hoofdreden wanneer u kiest voor een e-mailnieuwsbrief. Het kan dus gebeuren dat je met je ex afspreekt dat je haar een flink bedrag geeft voor de kids en daarna niet meer.

Maaaaar, dat ze dat geld er vrij snel doorheen jaagt en vervolgens doodleuk bij de rechter een verzoek tot kinderalimentatie indient. Daarbij gaat het om soms flinke bedragen, want ook hier geldt dat hoe lager het inkomen is, des te hoger de kindertoeslag uitvalt.

Ervaring met eerdere bedrijven en adverteren op msn. Dat je met het overnemen van een lopend leasecontract een fors bedrag kunt uitbesparen en je ris.

Er is voor zwemsport een te hoog bedrag opgenomen in de begroting Ik dacht gewoon, er moet een andere reden zijn waarom deze woning voor zo'n hoog bedrag in de markt wordt gezet. Vele woekerhandelaars, of scalpers roken geld en schaften zich een stapel PS3's aan om dan tegen astronomisch hoge bedragen te verpatsen. Orang-oetans worden ernstig bedreigd, vooral omdat hun leefgebied vernield wordt voor bijvoorbeeld de aanleg van palmolieplantages.

Alsof ze hun laatste oortje versnoept hebben en totaal tegen hun zin in dit 'ongeciviliseerde apenland' gedropt zijn. Hij kon werkelijk nergens om lachen, zat erbij als een berggorilla die z'n laatste oortje versnoept had. Om de fans niet diepbedroefd achter te laten hebben zij een afscheidsconcert gepland in de Singel te Zwolle, de plek waar het allemaal begon.

Een verrassend sterke tegenstander en een bedroevend slechte grasmat waren gisteravond de oorzaak van het teleurstellende spel van SC Heerenveen. De gebruikte componenten en het soldeerwerk zijn bedroevend slecht en van kwaliteitscontrole hebben ze nog nooit gehoord. Naar de aflevering van gisterenavond keken Het Vlaams Belang wil resoluut een einde maken aan deze vriendjespolitiek. De dienstverlening moet voor iedereen dezelfde zijn. Juliana had namelijk de gewoonte om Koninginnedag op 1 mei te vieren als 30 april op een zondag viel.

Beatrix heeft daar resoluut een einde aangemaakt. Om onbekende redenen viert zij het dan op 29 april. In ieder geval als er te veel Openscource software is, zal dit zichzelf de nek omdraaien omdat mensen niet steeds willen wisselen van OS of pakket. En met de aktie om, gelukkig nog binnen de eigen partij, te kunnen rommelen met verkiezingen is de democratie volledig de nek omgedraaid. Zijn evolutietheorie zou volgens boze tongen de nekslag geven aan monotheïstische religie.

Maar op deze manier zal Talpa zijn naaste concurrent niet de nekslag toedienen. Volgens vooralsnog onbevestigde geruchten heeft de webmaster zelf de stekker eruit getrokken na te zijn bedreigd.

De Apple iPod is onder handen genomen en hij is werkelijk beeldmooi geworden. Eén van de Spaanse conquistadores werd stapelverliefd op Eréndira, de beeldmooie dochter van Tangaxoan, koning van de Purépechas. Een perfecte uitvalbasis voor uitstapjes om van de beeldschone natuur van de Jura te genieten! Ik vindt het vreselijk dat eveline er niet meer bij is. Mijnheer pastoor, Wij wensen voor U en voor ons en héél de parochie een beeldschone toekomst. Koud als een beeld is zij bij me weggegaan. Shaw deed niets meer: De gebruikers van de beta-versie klagen steen en been.

Eigenlijk zat de belangrijkste miscalculatie al in de naam: Het meest onleesbare boek in de Bijbel. Bedrijven en opleidingen klagen steen en been over de teruglopende belangstelling. Maar na het verschijnen van Vista kwamen er meer en meer klachten over de logheid van het besturingssysteem. Gebruikers, fabrikanten en de Consumentenbond klaagden steen en been. Te duur, teveel geheugen nodig, te weinig drivers voor beschikbaar, te langzaam - en eigenlijk niks nieuws onder de zon.

Men eet normaal maar wel gehalveerde porties, en drinkt bij elke maaltijd, afhankelijk van het lichaamsgewicht, een tot twee sherryglazen beendroge sherry. De typische, beendroge fino -smaak, die aan groene noten en amandelen doet denken, komt van die biologische veroudering.

...

Vrouw zoekt man strapon dikke kale kut




lesbo vingeren geefmij sex

Fosdick Het hart van een melodie kan je niet op papier zetten. Pablo Casals Wees altijd een eersteklasversie van jezelf, in plaats van een tweedeklasversie van een ander.

Diana Als we onszelf goed kennen, weten we ook hoever we kunnen gaan. Rutherford Veel verdiet komt voort uit de vrees om gelukkig te zijn. Golfen is knikkeren voor rijke mensen die te lui zijn om zich te bukken.

Wat zal mij een zorg zijn wat alleen mij een zorg is. Als alles lukt valt men niet van de rand en aan het schoonste komt men uitgekeken; men meerdert met de jaren zijn gebreken, alleen de vaste lijnen houden stand. Maar op een nacht vult zich Uw hand met dromen en schuift uw vinger met een speels gebaar, een kleine bruid tot waar de kind'ren komen. Uw palm wordt zachter en het bed is klaar - De sterren zijn in aantal toegenomen - Dan slaat Uw hand en vormen zij een paar.

Jij bent niet iemand die beslag op me legt en de wereld voor me versluiert; jij bent mijn band met de wereld. De integrale liefde sluit de eenzijdige liefde uit: God, gevangen in de kooi van de eendere dagen, waar kan ik U vinden vandaag? Laat mij een middagmaal klaarmaken, stof de verveling af, tooi mij met vers haar, laat mij zingen en klederen van opgewektheid dragen. Laat Uw woorden uit geuren van selder bestaan, Uw goedheid in de dartele sprongen van kinderen spelen, wanneer zij guitig de middag proeven.

Laat mij rondgaan in Uw plaats, met een boodschap op mijn gelaat, voor wie vragen vandaag: Heinrich Nuesse Een liefde die niet bestand is tegen confrontatie met de werkelijkheid is er geen. Albert Camus Vrouwen dragen niet de kleren die zij mooi vinden, zij vinden de kleren mooi omdat zij ze dragen.

Christian Dior Ontspanning is inspanning bij nutteloos bezig zijn. Diane de Beausacq De mens geneert zich meer voor een schijnbare fout die een ander hem verwijt dan voor een werkelijke zwakheid die men tenslotte zelf toegeeft.

Jean Paul Een woord teveel is een gedachte te weinig. Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven. Boeddha Niets is dwazer dan wijs te zijn op het verkeerde moment. Gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld. Iedereen meent er ruimschoots voldoende van te hebben. Bom Om over zichzelf te praten, moet men over de anderen praten. Simone de Beauvoir Alleen geloven in wat mogelijk is, is geen geloof, maar eerder filosofie.

Sir Thomas Browne De ruine van een mislukking is een goede fundering voor een nieuwe poging. Het leven lijkt op een glas helder water dat troebeler wordt naarmate men er van drinkt. Louise d' Epinay Men leert alleen uit ondervinding, maar die krijgt men pas als men er niets meer aan heeft. Bloem In de democratie zijn pracht en praal vervangen door luxe. Georges Braque Men zegt dat iemand een ambt bekleed, hoewel het ambt soms méér de persoon bekleedt. Als hij de eb van je getij moet ervaren, laat hem ook de vloed kennen.

Want wat is je vriend dat je hem enkel zoeken zou om de tijd te doden. Zoek hem steeds om de tijd te leven. Want hij moet je tekort vullen; maar niet je ledigheid. En laat er een lach zijn in de zoetheid van de vriendschap en een samen beleven van genoegens. Want in de dauw van de kleine dingen vindt het hart zijn morgen en wordt verfrist. Waarom aarzelt hij opeens? Midden op de weg kan een ezel soms weigeren nog een stap te zetten. Is het gewoon een koppig dier?

Nee, hij is hooguit voorzichtig. Geconfronteerd met een onbekende situatie, overweegt hij eerst alle mogelijkheden. Anders dan een paard, dat zonder nadenken op hol slaat. De zintuigen van de ezel zijn sterk ontwikkeld, waardoor hij gevaar al ver van te voren voelt aankomen.

Zijn gedrag is dus voorzichtig en doordacht. Hij neemt de situatie in ogenschouw, stampt met zijn hoef en bepaald of het pad veilig is. Het zijn heel gevoelige dieren. Ezels opereren het liefst onafhankelijk van een groep; ze houden er niet van om te domineren noch gedomineerd te worden. Ezels willen liever niet ingetoomd worden. Het zijn zeer onafhankelijke dieren, een beetje zoals katten.

We zouden ze hun eigen tempo moeten laten volgen. Als ge 't maar weet! Van Der Hoorn Bidden is niet goed voor God. Bidden is goed voor de mens. Een biddende mens worden on te luisteren, om stil te zijn, om de werkelijkheid te laten spreken, om het bestaan te laten oplichten, om te luisteren waar en wat onvrijheid en gevangen-zijn is, waar en wie te genezen en te bevrijden is. Een biddend mens worden dankzeggend, beschouwend, lofprijzend, smekend, ontvangend, vernemend, ontvouwd een mens tot een humane mens.

Dat betekent ongetwijfeld dat wj ruimte hebben te scheppen, tijd hebben te geven aan, stilte hebben te creeren om het biddend mens te worden mogelijk te maken.

Zijn deurken is een wondeteken, een bloedig liefdewondeken. Ik dronk er, ach ik dronk, ik dronk, tot ik in rust verviel, tot ik verrukt daar nederzonk met liefdedronken ziel!

Ik ben daar eenmaal uitgerocht, en sedert zocht ik, ach, ik zocht Gij weet nog, vriend, hoe zoet 't daar is.

Gij woont er, ik niet meer! Heb ik misdaan, o Heer? Waar is uw wonder huizeken, waar is uw liefdekluizeken, waar is 't dat, arme doolaard, ach, ik zoeken en U vinden mag? Wat geven wij onze kinderen mee behalve spreuken en kogels? Maar wél het gif en het haastige kruit, en haat die alom kan passen. Sindsdien doven de lentes uit en dorren vroeg de grassen. Belofte slaat over in ongeduld voor wie geen hoop meer bewaren. De kinderpsycholoog onderzocht met sombere blik de sporen die de tanden op zijn hand hadden achtergelaten.

Uw zoon is labiel en hyperactief, mevrouw, begon hij. Dat vraagt om een consequente inprenting van discipline en vertrouwen. Ik stel voor dat u hem zo nu en dan een klopje geeft op de Om hem vertrouwen te geven, zei de moeder angstig. Niet op de schouders, bedoel ik, maar iets lager en niet te zacht! Rabindranath Tagore Ik dacht dat mijn reis ten einde was, aan de uiterste grens van mijn macht - dat het pad voor mij uit versperd was, dat de voorraad op was en dat het fijn was om de wijk te nemen in stille verborgenheid.

Maar ik bevind dat Uw wil geen einde in mij kent. Dat nieuwe melodieen uit het hart wellen als de oude op de tong besterven, en dat waar oude sporen verloren zijn, een nieuw land zich aandient met zijn wonderen. O slapende mensen, ik wens u vrede, vrede! Gij, vaders en moeders, die vaak zo aardse dromen hebt. Gij, jongens en meisjes, die altijd uitkijkt naar de dag van morgen. Gij, ongerimpeld kinderkopje in zorgeloze slaap.

Gij, die nog wakker zijt: Gij, die nog werkt voor de Heer; gij, die opgestaan zijt om voor zijn Aanschijn te zingen, en gij, arme zondaressen van beroep, gij allen, ik wens u vrede, vrede! Ik wens u de vrede van Christus, met Hem werken en zingen, eten en bidden, zorgen en lijden.

Heer, ik dank U voor deze avond. Ik kniel voor U neer en smeek, ik, de minste, in ons aller naam: En dat wij morgen een beetje meer gelijken op U. De wereld is juist niet van iedereen, dat slag. De overige twee vallen niet op. Hun armen bungelen halfstok. Onder hun tong zit gram. Ze kennen haast geen zinnen zonder tss. Zo zuinig zijn ze op hun lucht. Je staat erin voor je het weet. Heb ik iets van je aan misschien is uit hun mond geen vraag. Wijs naar elkaar, wijs naar het water met de zon erboven.

Zeg blije dingen als: John Donné Gedichten zijn als oesters; als ze niet voortreffelijk van kwaliteit zijn, zijn ze niet te genieten. Zuckmayer Iedereen is anders, ook ik ben anders, maar ik voel me niet anders, want ik ben mezelf. Martin Vlasbloem Een overdrijving is een waarheid die haar geduld heeft verloren. Kahlil Gibran Geld is als mest. Je moet het verspreiden, anders gaat het stinken. Paul Getty Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.

Confusius Eerzucht is als zeven duivelen met zwepen, die u voorwaarts slaan. Arnold Benneth Als poezie niet even natuurlijk komt als bladeren aan bomen, kan het beter helemaal niet komen.

John Keats Ze zeggen dat huwelijken in de hemel worden gemaakt, maar dat geldt ook voor donder en bliksem. Clint Eastwood Je moet pas een verhouding met iemand aangaan als je denkt: Als je moet inleveren kun je beter snel afscheid nemen.

Maarten Spanjer Het hart wordt als laatste oud. Sylvester Stallone Mijn vrouw was best onvolwassen. Als ik in bad zat, liet ze mijn bootjes zinken. Woody Allen Het voordeel van een pessimist zijn is, dat je voortdurend of gelijk of aangenaam wordt verrast. George Will Zelfbedrog is je buik inhouden als je op de weegschaal gaat staan.

Paul Sweeney Succes is negen keer vallen en tien keer opstaan. Jon Bon Jovi Ik wil een vrouw die mijn gelijke is, en op elk moment in staat is me een onverwachte uppercut te geven. Rik Torfs Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist. Ludo Abicht Verleiding komt meestal binnen door een deur die met opzet is opengelaten. Arnold Glasow Vleierij is als kauwgom.

Geniet ervan, maar slik het niet door. Hank Ketcham Pas als het eb wordt, weet je wie er naakt heeft gezwommen. Dag Hammarskjold Erbarm U over ons. Erbarm U over ons streven, dat wij onder uw ogen in liefde en geloof, rechtvaardigheid en ootmoed, U mogen volgen, in zelftucht en trouw en moed, en U ontmoeten in stilte. Geef ons een zuiver gemoed, dat wij U mogen zien, een nederig gemoed, dat wij U mogen horen, een liefdevol gemoed, dat wij U mogen dienen, een gelovig gemoed, dat wij U mogen leven.

U, die ik niet ken maar aan wie ik toebehoor. U, die ik niet begrijp maar die mij hebt gewijd aan mijn eigen lot. William Mcfee Je moet de feiten kennen vooraleer je ze kunt verdraaien. Marc Twain Men krijgt eerder een kip door het ei uit te broeden dan door het stuk te slaan. Lincoln U komt meer over iemand te weten door wat hij over anderen zegt dan door wat anderen over hem zeggen. Sommigen zie de dingen zoals ze zijn en willen weten waarom ze zo zijn.

Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest en wil weten waarom niet. Robert Kennedy Alleen idioten denken van zichzelf dat ze intellectueel zijn. Daarom kijken intellectuelen zo somber. Ellen Glasgow In zekere zin herhaalt zich het mysterie van de menswording in iedere vrouw: Simone de Beauvoir Mensen die gelukkig zijn, verlangen naar nog meer geluk. Het is hun ongeluk. Guillaume van der Graft Wij moeten veel beminnen, beminnen in en uit, dan schiet het ons te binnen uit lang verleden tijd: Wij moeten ons niet schamen, wij hebben veel te lief, van eeuwigheid tot amen van lieverlede lief.

Liefde wast onze ogen met licht en tranen schoon en God lacht uit den hoge naar zijn geliefde zoon. Hem zullen wij beminnen, Hij heeft geopenbaard een hemel die vanbinnen de aarde evenaart. Het menselijke leven dat zo beledigd wordt staat hoger aangeschreven dan 't menselijk tekort.

De hemel is er vol van, de hemel stort het uit, de aarde wordt bedolven, God geeft ons alle tijd. Liefde maakt alle dingen voor onze Heer bereid. Wij zichten en wij zingen: Ik wil dat je me los laat Kom als de wind, die je voelt en de regen, volg wat je doet als het licht van de maan, zoek me in alles, dan kom je mij tegen, fluister mijn naam en ik kom eraan Open je ogen maar, en Alles wat jij moet doen, is mij op mijn woord geloven Afscheid nemen bestaat niet Kijk in de lucht, kijk naar de zee, waar je ook zult lopen, ja ik loop met je mee.

Iedere stap en ieder moment of waar je ook bent, jij, wat je ook doet, waar je ook gaat, wanneer je mij nodig hebt, fluister gewoon mijn naam en ik kom eraan. Johan Verminnen Laat me nu toch niet alleen, laat me nu toch niet alleen, radeloos en verloren. Sloop die muren om me heen, help me zo bij jou te komen.

Neem me mee naar je land vol muziek en vol dromen, leid me naar je land, laat me in jouw wolken wonen. Laat me eens je gezel zijn, wees de gids die me zal leiden. Want ik ben reeds lang op reis en zo moe, kom en bevrijd me. Neem me mee naar je land, vol muziek en vol dromen. Leid me naar je land, laat me in jouw wolken wonen.

Laat me nu toch niet alleen, neem m'n hand en toon me, de weg die leidt naar jou alleen, help me bij jou te komen. Neem me meer naar je land, vol muziek en dromen. Laat me nu toch niet alleen, radeloos en verloren. Sloop die muren om je heen, help me zo bij jou te komen. In heel kleine dingen hebben wij U ontmoet, Heer, in het groen van de bomen, in vogelgezang, in adem en aarde, in zonsondergang.

In heel kleine schoonheid hebben wij U ontmoet: In heel kleine vreugde hebben wij U ontmoet: In eenvoudige mensen hebben wij U ontmoet: Anthistenes Arrogantie is de karikatuur van de trots. Gresset Mensen die het heel erg druk hebben, hebben niet meer behoefte aan rustpauzes dan leeglopers. William James De mens is dwaas door wat hij zoekt, groot door wat hij vindt. Paul Valéry Wie zin geeft aan het leven, geeft ook zin aan de dood.

Simone de Beauvoir Ik dank U, Heer, als ik achterom kijk en mijn leven overzie, voel ik diepe dankbaarheid. Ik dank U voor al de goedheid die ik heb mogen ervaren.

Ik dank U dat Ge mij vaak zo nabij bent geweest; het troostte mij en gaf me steeds weer kracht. Ik heb Uw hulp nodig, Heer, om goed te blijven en geduldig, om rustig en blij alles te aanvaarden. Rabindrabath Tagore Laat mij niet bidden om gevrijwaard te worden voor gevaren, maar om ze zonder vrees tegemoet te treden.

Laat mij niet vragen dat mijn pijn verzacht wordt, maar dat ik de moed zal hebben om haar te doorstaan. Laat mij niet zoeken naar bondgenoten op het slagveld van het leven, maar laat mij vertrouwen op mijn eigen kracht.

Laat mij niet in angstige vrees smeken om gered te worden, maar hopen op het geduld om de lust om mijn vrijheid te winnen. Geef mij dat ik geen lafaard zal zijn, die alleen in voorspoed uw genade voelt; maar laat mij het houvast van uw hand voelen in mijn mislukkingen. Gekruisigd worden en met zijn miserie te kijk hangen Zo zijn er velen geweest voor Hem, na Hem. Maar géén van hen heeft ooit gezegd: Mijn bloed voor u vergoten. Schoorvoetend treden mensen in dit spoor van God.

Bij het aanbreken van de dag gingen zij op zoek naar Hem. Zij vonden Hem heel alleen in de bergen. Hij was in gebed. Midden in de nacht was Hij daartoe opgestaan. Is dit maar een kleine anekdote uit Jezus' leven? Het scharnier waarop heel zijn dag opendraaide.

In de stilte onder de sterren had Hij voeling met de kracht die alles draagt; geen naamloze straling maar iemand, persoonlijk en vertrouwelijk nabij. Hij sprak ertegen, zei gewoon: In het donker zag Hij dingen scherper. Heel alleen was Hij minder eenzaam. Laat ze niet tot niets bevriezen in de ijskou van voorbij, laat hun namen nieuw geschieden aan Uw overzij. Allen die zo, zonder adem biddende zijn voorgegaan, bind ze samen in het amen van Uw vaste naam.

GEZELLE De blaadren rijzen door den stugge nevel, er zijn geen klanken meer, er is geen lied, slechts in het dorre riet een vroom geprevel Nu komt de tijd dat men naar binnen ziet. Want wij zijn arm, en knagen aan' t verleden, en spelen met de kaarten van verdriet.

Het schoonste sprookje stelt ons niet tevreden, en door den nevel lokt de toekomst niet. Het leven vlood en d' as blijft in onz' handen, 't verlangen stijgt om mede te vergaan.

Doch in den weemoed blijft één lichtje branden, het licht dat w' n den zomer overslaan, waarvoor wij slechts, tot onze scha en schande, rondom den wintertijd om olie gaan. Chrysanthemen, fijn geplooid zijn de riemkes, zijn de snaren van uw blaren; en gemooid of er goud ware op gestrooid. Chrysanthemen, te allen kant steken, scherpgevind, de vonken uwer lonken al ons land, spijts de winter, heel in brand. Het scepticisme van de landbouwers betreffende de voordelen van de Europese Unie werd onlangs nog versterkt door de informatie die gegeven werd tijdens een landbouwersfeest.

Het Onzevader, merkte de spreker op, bevat 53 woorden, de tien geboden bevatten er zo'n , de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring , en de richtlijnen van de EU betreffende de export van eieren Nationale Ziekendag Mijn God, ik zal geen rust vinden omdat er nog altijd iemand is die wacht op een bezoek.

Omdat er nog altijd iemand is die wacht op een bevrijdend woord of een luisterend hart. Omdat er nog altijd iemand is die wacht op een brief of een telefoon.

Omdat er nog altijd iemand is die pijn heeft. Omdat er nog altijd iemand is die wil vertellen hoe blij hij is. Omdat er nog altijd iemand is die van mij méér verwacht. God, ik vind alleen wat vrede als ik, terwijl ik mij op weg begeef, al deze mensen aan Jou toevertrouw en weet dat Jij ze in Jouw handen draagt.

Of is het dat jij me er een onverdicht woord dat niet uitgesproken hoeft voor vindt? Oosterhuis Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen. Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen. Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt als Gij niet met me zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen. Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw zoon besteden. Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft. Draag mij dan maar naar binnen in de schoot van God en laat dat doodgaan rustig achter in een stuntelig verdriet.

Draag mij op de schouders van herinneringen, laat geen woord nog onverlet, geen zwijgen dat belet elkaar te troosten maar draag nu dag na dag en ademloos eerbiedig wat wij al die jaren wisten te bewaren. Weet dat ik niet zo verloren dood ben als het voelt. De dood is niet voorgoed voorbij, want na het eb keert het tij en voel je binnen je gemoed dat elke mens steeds leven moet.

De dood is daarom geen vaarwel, geen einde zonder ommekeer, wat God vertelt is dan van tel: Guirlande iK kan het oude huis niet binnengaan niet zonder pijn als ik het deed zou ik er als beklaagde staan en schuldig zijn want tijd hij spreekt het harde recht de tegels van de vloer leven weer echt de ramen open op een zomer met mul zand een stem die zingend leeft van dag- naar avondland en duizenden verhalen kan vertellen het eerste koppig wintervuur een jubelkreet op hoge witte muur en elke stap een hol getuigenis van wat het vroeger was en niet meer is ik kan het oude huis niet binnengaan er loopt geen zilt meer van de keukenmuren zal ik het vragen durven aan de buren of nacht nog langs de trapleuning beneden glijdt ik kan het niet nu niet ik heb nog tijd.

De stilten weven gobelijnen van gouddraad over 't woud, met reeen, die verbaasd verschijnen uit varens en frambozenhout, en sierlijk weer verdwijnen De schoonheid droomt van boom tot boom, doch alle schoonheid zal verdwijnen, want alle schoonheid is slechts droom, maar Gij zijt d' Eeuwigheid!

Heb dank dat Gij mijn weemoed wijdt en zegen ook zijn vruchten. Een ganzendriehoek in de luchten; nu komt de wintertijd. Ik hoor U door mijn hart en door de rieten zuchten. Je denkt misschien dat je wat moet zeggen, Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken, Je wil me misschien weerzien lachen en genieten, Je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren.

U moet weten dat ik in de jaren tachtig Cléarasil op mijn dooie eentje financieel op de been hield. In Amsterdam worden per jaar ongeveer 15 personen begraven of gecremeerd die kind noch kraai meer hebben of die alle contact met de familie verbroken hebben. Ze had geen huis, en kind noch kraai. Maar ze kon heel goed breien. Tweede collecte groene zak voor de diaconie, bestemd voor Individuele noden.

Voor mensen die, door welke omstandigheid ook, in financiële problemen zijn geraakt en soms kind noch kraai op deze wereld hebben en aankloppen bij de Kloosterkerk. Hij heeft kind noch kraai, maar net als veel andere mannen met zwervende beroepen heeft Bram hier en daar wel een vriendinnetje. Terwijl ik buiten sta en mensen leer kennen, zit hij juist moederziel alleen te zijn. Alleen al in Moskou en St Petersburg zwerven tussen de schrik niet 1 en 2 miljoen kinderen tussen de 3 en 18 jaar moederziel alleen op straat.

Mijn moeder heeft mij dus, moederziel alleen, in een ziekenhuis te Beverwijk, gekregen op 1 juli Het was allejezus koud in dat zaaltje. Ten eerste heb ik het deze week allejezus druk, dat wat je nu leest schrijf ik dan ook op mijn werk. Wat ben ik allejezus blij dat ik geen homo ben. Maar Jezus Christus, de Zoon van God, stierf aan een Romeins kruis en werd zo voor eens en voor altijd de ultieme offergave voor onze zonden. En oooooh god wat is het hier allemachtig prachtig!!

Echt alles wat ik me ervan voorgesteld had en nog beter! Als dienstverlener in het onderwijs wordt het me namelijk door al die vrije dagen wel allemachtig moeilijk gemaakt om op scholen en instellingen iets voor elkaar te krijgen. Hé stelletje zuiperds, die allemachtig prachtige foto van knappe dame met zonsondergang is niet Saskia, maar die andere. Dit zogenoemde 'bijwoord van graad' is een bijna universele versterker. De cubaanse vrouw had al enige jaren problemen met Nederland en voelde zich op het spookeiland IJburg van god en alleman verlaten.

In het donker hebben wij onze reis vervolgd door een van god en alleman verlaten gebied. Haar moeder heeft wel echt die ziekte maar dan is ze wel een heel erge egoistische tering tyfus kuthoer van echt het allerlaagste soort. Wordt voor bijvoeglijk naamwoorden in de overtreffende trap geplaatst om er nóg een schepje bovenop te doen. Soms ook nog herhaald om het aller-allersterkste effect te bereiken. Als je aan de kant ligt, leg je allereerst de boot vast met het voorlandvast.

Allereerst willen we alle regelmatige of incidentele bezoekers aan onze website een heel. De allereerste keer dat ik mijn naam in Humo zag staan, schrok ik me een ongeluk. Zij had ineens heel veel zin om die ellenlange haren uit zijn gezicht weg te strijken en hem die allereerste kus te geven, waar hij al jaren naar uitkeek.

Naast viool speelt hij nog een heel arsenaal aan andere instrumenten. Gedurende de eerste zeven jaar van je leven ontwikkel je op deze manier een heel arsenaal aan overlevingsstrategieën. Jij zit op een stoel, hij staat achter je met een heel arsenaal aan mogelijke wapens scheermessen, scharen Ze las alles wat los en vast zat over kinderen met sociale vaardigheidsproblemen.

Er werd muziek gemaakt met alles wat los en vast zat, waaronder een accuboormachine en een typemachine. Deze taalschool is de alfa en de omega van de Israelische integratie. De oelpan - vaak een internaat - wordt op kosten van de overheid doorlopen. In negen minuten van de randen van de kosmos naar de dans van de quarks.

De alfa en omega van de natuurwetenschap. Nog steeds krijgen daarom alle studenten van Icke aan het begin en eind van de collegereeks de film voorgeschoteld. En je raadt het al de hele bups zat daar dus niets vermoedend heerlijk te eten. Wij hebben dan ook geen snelle fietstassen voor en achter maar slechts een oud-Hollandse fietstas plus kanozak achter zodat je met twee handbewegingen de hele bups er af hebt.

Vandaag is de hele bups weer naar buiten verhuisd, de buitenvolière heeft een nieuw dak en nieuwe takken en alles is weer klaar. Tijdschriften, familie, vrienden, banken, artsen.. Ik heb de hele mikmak geannuleerd op een gegeven moment en ben opnieuw begonnen. Een uurtje later was het allemaal klaar en het werkt nog ook. En dan kom je terecht in een web van telefoons, productdifferentiatie en de hele mikmak meer. Abonnementje zus, sim-only'tje zo, en toestelletje zo.

Vervolgens kan je de handleiding erbij pakken en de hele reutemeteut opnieuw installeren. Uiteindelijk heeft de hele reutemeteut afgesproken om samen over de Dam te lopen. Ik heb ze stiekem gadegeslagen en het had wel iets leuks. Ik zal vandaag de hele reutemeteut ondergaan. Hoewel ik er vrijwel zeker van ben dat ik geen SOA heb, voel ik toch de kriebels in mijn buik. Maar goed, ik heb nu een nieuwe huisarts en begin met de hele riedel opnieuw.

Misschien dat hij wat andere ideeen heeft. We hebben hem zo vaak gedraaid dat mn zus en ik samen de hele riedel na deden tot groot vermaak van onze broer die verstandelijk beperkt is. Even snel 2 busjes geregeld, de hele zooi weer ingeladen en op weg naar een clubhuis.

Tis allemaal prima met jullie, maar jullie verpesten de hele zooi hier. Als de opzet is om nog meer mensen weg te sarren, juliie zijn goed op weg. De hele zooi gaat in de verf. Dat zal m leren! Gelukkig zit het hele spul eensgezind en knus voor de tv met dit warme weer. De meester van de klas ging mee en nam het hele spul het jongensbad in. Ik heb het hele jaar bibberend op het trapje gezeten. Op zondag is mede door vele handen het hele spul snel opgeruimd.

Altijd en eeuwig kritiek leveren maar nooit met verbetervoorstellen komen blijf thuis bij je vrouwtje en bemoei je niet meer met het voetbal in nederland. Waar en wanneer je hem ook zag, op welke familie-reünie, logeerpartij, verjaars- of Kerstfeest dan ook, altijd en eeuwig kwam Sinterklaas ter sprake.

Sorry hoor, maar moet je dan alles altijd en eeuwig op dezelfde manier klaarmaken? Voor een mooier resultaat kun je de appels in schijfjes snijden. Vaak klinkt er ergernis door als iemand de tautologie 'altijd en eeuwig' gebruikt. Soms stimuleren zij de patiënt, vaak goed bedoeld, tot acties die nog te hoog gegrepen zijn of wellicht nooit meer tot de mogelijkheden zullen behoren.

De kappersopleiding is echter nog steeds te hoog gegrepen, maar uit beroepenoriëntatie is gebleken dat de zorg haar ook wel trekt. Nu met onze beste verdediger er niet bij zal een overwinning wel te ver gegrepen zijn.

Gezien seks te maken heeft met een gezond lichaam is advies voor een gezondere levens- en eetstijl niet te versmaden. Maar ervan uitgaan dat veranderingen in eetpatronen leiden tot meer, betere of snellere orgasmen is te ver gegrepen. Variant van 'te hoog gegrepen', die vooral in België voorkomt. Is er eens een keer een meisje dat brandt van ambitie om de middelbare school af te maken, wordt ze in de nor gestopt. Als mijn dochter van 14 later afkomt dat ze seks heeft gehad of wilt hebben met haar vriendje, dan zal het ook dikke ambras zijn hoor.

Helaas pindakaas moet ik wegens dikke ambras gisteren mijn plannen uitstellen, ik vrees voor een paar jaar dat heb je als je nog bij je ouders woont. Dit intensiverende gebruik van 'dik' is beperkt tot het Belgische deel van het taalgebied. Maar de kerk is een instituut waar je op kunt rekenen. En dat daar gebeden wordt lijdt geen enkele twijfel. Als ouders er eenmaal, vaak na ampele overweging, toe overgaan om er 's nachts de dokter bij te roepen, zijn zij meestal dodelijk ongerust.

Na ampele overwegingen heeft men bij de KRO besloten af te zien van de voorgenomen vervaardiging van een op katholiek wangedrag gerichte tegenfilm. In onze hoogtijdagen keken we neer op de journalisten van De Volkskrant en Vrij Nederland. Dat waren nieuwtjesjagers, die over de waan van de dag berichtten, terwijl wij pas na ampele overweging en met oog voor de geschiedenis de pen ter hand namen. Het was erg gezellig en Sanne, Caithlin en Quinty hebben zich kostelijk geamuseerd.

Ik heb me weer kostelijk geamuseerd met het lezen van de reacties. Als geen ander weet Marco van karton klatergoud te maken met gejatte melodietjes en de 3fm stumpers trappen erin. Als geen ander wist Kuyper ook hoe een verhaal moest worden gebracht. Als geen ander weet Ans emoties van de toehoorders los te maken met liedjes uit de Amsterdamse Jordaan. Ze gebruiken dezelfde woorden als ik, dezelfde zinnen, dezelfde zinsbouw en toch bedoel ik daar iets totaal anders mee dan zij.

De mise en scène, het gebruik van de ruimte, de esthetiek zijn totaal anders dan hij tot dan toe gezien heeft. Iedere Reikibehandeling is anders, wat je nu hebt ervaren kan een volgende keer totaal anders zijn. Die gozer scheet zeven kleuren stront om het podium op te gaan!!! De PvdA schijt momenteel toch zeven kleuren stront in hun broek voor de SP.

Ik vond het gisteren geweldig om te zien toen Eric aanwezig was hoe bepaalde miljonairs zeven kleuren stront scheten, om het maar eens grof te zeggen. Hij schonk hem zoveel macht, dat alle volken ter wereld voor hem beefden van angst en ontzag. Maar de klanten staan bij het raam van de keuken en kijken naar Dixie die onder de tafel zit te beven van angst.

Als Van Nistelrooy er zin in heeft, zullen alle tegenstanders beven van angst. Poekie of Bello aaien wanneer die bibbert van angst bij het knallen van het vuurwerk? Op de bodem van de kooi zaten drie vogeltjes te bibberen van angst. Tijdens de onweersbui is H helemaal verstijfd en buiten zichzelf van angst. Wees voorbereid op buiten jezelf van angst raken Lees dit boek niet wanneer je alleen thuis bent.

Omdat we ook nog iets van het eilandje wilden zien, hadden we een brommer gehuurd, waarop we doodsangsten hebben uitgestaan, want bochten waren erg eng! Als het woord in het enkelvoud wordt gebruikt, gaat het meestal om de letterlijke angst het leven te verliezen. In het meervoud gaat het meestal om een combinatie met 'uitstaan' en is er niet meer aan de hand dan een overdrijving. Mensen die die dingen gehoord en in werking hebben gezien zeiden allemaal dat de Duitsers is hun broek poepten van angst hiervoor.

Je deed het in je broek van angst, maar je durft het niet toe te geven. Een jongen plast in zijn broek van angst als hij door Israëlische soldaten opgepakt wordt. Niet een naderende recessie, waarvan er een gemiddeld een in de zeven jaar voorbij trekt, is het waarvoor beleggers momenteel in panische angst verkeren, maar voor de tektonische verschuivingen in wereldeconomie en geopolitiek die door de kredietcrisis in gang zijn gezet.

Sommige mensen hebben panische angst voor hoogtes, vogels, honden of zelfs water. In sommige gevallen werden zoveel personen van hekserij verdacht en werd de angst voor heksen zo groot dat hele gemeenschappen door panische angst bevangen werden. Ze kroop het eiland op en daar stond ze dan: Ze moest niets anders doen dan straffen, daar was ze speciaal door God voor geroepen, en alleen haar verschijning al deed je rillen van angst.

Alleen de monniken durfden niet te kijken, die sidderden van angst. Nubië siddert van angst. Het volk wordt weggesleept,. Is het niet vrij logisch dat de moslimvrouwen niet achter Ayaan staan, zij sidderen van angst voor de vele imams die Ayaan haten omdat zij geen moslim meer is.

Het Nederlands elftal begon fris en gretig, maar zakte om onverklaarbare redenen -of was het puur de verlammende angst voor een tweede tegengoal? Marloes werd gegrepen door een verlammende angst.

Ineens viel het haar op hoe koud het in de kelder was. De betrokkenen worstelen met schuldgevoelens en wurgende angst voor ontdekking. Angst slaat me om het hart als we bij het laatste hok komen. Ik kan de hond niet vinden. De angst slaat ons om het hart. Het wordt koud, de wolken komen aangedreven en vanaf m is het verboden zonder gids op stap te gaan. Veel managers zijn doodsbenauwd dat ze worden vervangen. VLD-rokkenjager Dewael vertegenwoordigt de doodsbenauwde burgerij, die haar historische angst voor collectieve arbeidersactie niet kan wegsteken.

Ik heb het niet meer. De angst het kindje te verliezen is heel sterk aanwezig, temeer omdat ik op dat moment geen leven voel en een hele harde buik heb. De zenuwen zijn er weer. De meiden hebben het niet meer.

Ik wilde dolgraag eens in mijn leven door het tropisch regenwoud banjeren, maar kreeg het Spaans benauwd bij de gedachte dat ik besprongen zou kunnen worden door harige vogelspinnen. Ik knijp 'm als een ouwe dief als hij naar die rare harde bobbel onder mijn buik kijkt.

Ik geef wel toe dat het soms 'peentjes zweten' was om een programma op tijd klaar te krijgen. Dat was dan op vrijdagmiddag. De overige klasgenootjes moeten nog wel even peentjes zweten, want de NMa heeft voorlopig de accountants, de advocaten en de notarissen nog even in de tang.

Die was na afloop wit om de neus, want wij beiden waren gewend om met snelheden van ver boven de te rijden en hij kennelijk niet. Ik zag dan ook lichtjes wit om de neus voor mijn eerste afdaling en dat was niet alleen van de zonnebrand. Ik haal de kappen van de banden van de trekas af en dan wordt ik een beetje wit om de neus.

Jeeeeeeeeeeee wat zijn die dingen kaal. Best een zware rit over slechte wegen en langs angstig grote afgronden, maar het uitzicht is wederom supermooi.

Hoorde in de ochtend wel iets van geronk in mijn hoofd, nadat ik een half uur ervoor in een angstig diepe coma was beland. En er zit een jongen met angstig lang haar aan een vleugel. Het interieur is wel bijzonder. Alle wanden zijn behangen met muziekinstrumenten. Een pubertje slikt LSD, ziet z'n ware Zelf en schrikt zich het apelazarus en gaat vervolgens zitten uithuilen bij de Wijze Wijzen van het Boumanhuis.

Helaas gaat er bij ons nogal eens iets te veel richting stort en zoeken we ons soms het apelazarus naar zoekgeraakte spullen. Ik ben geen spammer en heb me al dagen het apelazarus gezocht waarom mijn mail nergens aankomt. Een argument dat ik steeds verneem aan de JA-kant is dat de binnenstad beter bereikbaar zou worden. Dit nu is apert onjuist. Op dit moment komen vele bussen door de Breestraat.

Bij de balie van de gevangenis verklaarde men dat Rietveld niemand wilde spreken, wat een aperte leugen is. Ik maakte vergaderingen mee waar tijdens de vergadering aperte onzin werd verteld door de baas maar waar niemand op reageerde. Het is nu eenmaal zo dat sommige providers zich het apezuur schrikken als de woorden "schending van auteursrecht" vallen, en misschien wel terecht. Het 'apezuur' komt ook, maar incidenteel, met andere werkwoorden voor, zoals werken, lachen, zoeken. Objectief wist ik ook wel dat dat babietje met appelronde wangen, levendig en blij, niet doodziek kon zijn.

Hij heeft een appelrond hoofd, de snuit is fijn met een duidelijke stop. De ogen zijn groot, mogen echter niet erg uitpuilen. Met haar appelronde wangetjes heeft Roxeanne Hazes wel iets weg van een Amerikaanse chipmunk, ook wel bekend als de wangzakeekhoorn.

Toen trok ik de jurk over mijn hoofd en toonde mijn appelronde tietjes. Gij zijt nog zulk eene mooje frissche vrouw, en de Broeder zo murf als een gebraden appel. Het citaat komt uit de Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut. Deel 6 Betje Wolff en Aagje Deken - Het publiek bedankte hen dan ook met een daverend applaus.

Als Elvis na dit spectaculaire nummer zijn vader aan het publiek voorstelt krijgt ook die een daverend applaus. Hij kreeg dan ook een daverend applaus voor de tomeloze inzet, die hij de afgelopen twaalf jaren heeft getoond voor Dindoa. Onze concerten groeien telkens uit tot ware happenings waarbij het publiek door dansen, meezingen en ovationeel applaus blijk geeft van grote waardering. Een echte uitsmijter die de ruim bezoekers als één blok deed opstaan om de musici te belonen met een ovationeel applaus.

President Poetin nam afgelopen week een ovationeel applaus in ontvangst na zijn in vlekkeloos Duits uitgesproken rede in de Duitse Bondsdag. Hij oogstte veel bijval en wist zijn betoog dikwijls onderbroken door een stormachtig applaus. Het Centraal Comité benoemde daarop onder stormachtig applaus Brezjnev tot partijleider. Met hun bijdragen oogstten ze een vaak stormachtig applaus.

Het is belangrijk om te zien dat Prediker dit zwoegen niet als betekenisloos terzijde schuift. Als ergens in de bijbel noeste arbeid bepleit wordt, dan is het wel in dit boek. Na drie maanden noeste arbeid is de Armani Store in Amsterdam weer geopend! Vanavond werd ik via dat irritante ding genaamd GSM wakkergeschud in mijn avondlijk rust na een dag van noeste arbeid. Anoniem vermeldde de display. Wat een strafbaar " feit" is, is in de meeste gevallen volkomen arbitrair.

Waarom methode A niet en methode B wel ongewoon zou zijn, is volkomen arbitrair. Het percentage is volstrekt arbitrair gekozen op grond van het budget. Dat huppelpasje illustreert dat alle kunst eigenlijk onzin is; een volstrekt arbitrair spel. Maar een spel dat je moet spelen, op leven en dood.

Bovendien, zo roept eiseres in, werd de boete op volstrekt arbitraire wijze bepaald en zonder motivering. Bij een stoplicht houden aartsvijanden een arendsblik gericht op het verspringen van de. Domien kreeg dit in de gaten met zijn arendsblik, en gaf de bal mooi in de loop van de nr 7.

De arts mag niet beloven dat de patiënt arendsogen krijgt. Dat is niet realistisch. Men mag verwachten dat men even goed zal zien als met de beste bril. Met zijn arendsogen vindt hij apen en vogels hoog in de boom, die hij even later in zijn telescoop weet te vangen.

Zijn vlijmscherpe arendsogen keken dwars door je heen: Zien als een arend overdag en als een kat in de nacht? Henkjan had altijd steekhoudende argumenten om iemand wel of niet door te laten gaan. Natuurlijk is het logisch dat ook zij voor de belangen opkomen van de winkeliers maar doe dit dan met steekhoudende argumenten.

Maar je moet wel van goeden huize zijn en sterke argumenten aandragen om hem van zijn ideeën af te brengen. De lokale politici vonden dat wij sterke argumenten hadden. Voorwaar, weer een sterk argument voor verplichte taalcursus en inburgering. China en Afrika streven naar meer speelruimte t. De Griekse mythologie is de bron van de uitdrukking. Dan worden we met een motorboot over een rivierarm, die aan beide zijden is afgezet met manshoog en armdik papyrus, verder de delta ingebracht.

Echt zoals je dat in films ziet met middeleeuwse vrouwen. L buitengewoon zeldzaam in Nederland - foto's van een bevroren IJsselmeer en armdikke ijspegels uit de winter van Dat staat nog overeind, maar er lopen armdiepe scheuren van de nok tot aan de grond. Ik ben bang dat die jongens er armdiep inzitten met drugs. Geen hulp van die kant dus. Het is waarschijnlijk moeilijk om alle bewijzen boven de tafel te krijgen omdat betrokkenen niet durven te reageren omdat ze er armdiep inzitten.

Al zijn sommigen zo arm als de mieren, ze blijven VVD stemmen want dat stáát zo goed. Dit land is zo arm als de straat en er is quasi geen hoop op een betere toekomst. In Berlijn, Frankfurt of Leipzig, waar overal het inflatiespook rondwaarde en het gros van de bevolking arm als een kerkmuis was, maakte hij zijn leerzaamste fase door. Joe Millionaire, het format waarin veertien vrouwen strijden om de liefde van een aantrekkelijke millionair die uiteindelijk zo arm als een kerkrat blijkt.

Wij zijn zo arm als een luis in de WAO en veel verstand van financiële zaken hebben we niet. Geruïneerd, diep in de schuld, zo arm als job En toch, en toch, en toch Ik kwam er boven op. Zijn ouders waren doodarm en van boerenafkomst. Ze verblijven legaal in het land, dus terugsturen gaat niet, maar ze zijn wel doodarm. Natuurlijk zijn er ook in Turkije doodarme streken die zelfs armer zijn dan landen als Iran , Syrië of Egypte.

Deze straatarme vrouw wilde van de paar centen die ze had Tien Euro achterlaten voor cadeaus voor mijn kinderen die alles al hebben. Wat gebeurt er wanneer een groep vakantiegangers noodgedwongen een aantal dagen in een straatarm derdewereldland verblijft? Net als in , bij 'Live Aid', treedt een groot aantal artiesten belangeloos op met het doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor straatarme landen.

Niet dood, maar wel aan de bedelstaf, is het oudere echtpaar dat zich scheel betaalde aan medische behandelingen. Eerst door wanbeleid van de overheid aan de bedelstaf gebracht, moet de werkloze daarna "dankbaar" onbetaald werk doen. Ook ik zit aan de grond. Ik heb ook niets verdiend, dus we zijn een beetje arm. Niet alleen de familie zat aan de grond, maar ook honderden kleine spaarders, die hun geld op de bank hadden staan.

Hij heeft meer dan Of het nu gaat over jongeren of eenzame ouderen of medebewoners die elke dag opnieuw de eindjes aan elkaar moeten knopen. Omdat het gezin Keating met vijf kinderen de eindjes aan elkaar moest knopen werkte Ronan al op jonge leeftijd in een schoenenzaak. Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, kunnen rekenen op financiële steun. Dat was me een zware tijd in het begin, want ik had geen cent te makken en geen nagel om mijn gat te krabben.

Want ook al hebben de mensen om zo te zeggen geen nagel om hun gat te krabben, er wordt tegen de klippen op muziek gemaakt tot op iedere straathoek. Je kunt wel lekker romantisch doen over die industrie, maar die bands die jij zo leuk vindt, die zijn de industrie en ze hebben geen nagel om hun kont te krabben. Waarom zouden ze niet een cent bijverdienen?

Omdat Russische soldaten in nog geen nagel hadden om hun achterste te krabben, werd er van uitgegaan dat de soldaat minstens één horloge had gestolen. Hier mogen de kids hun eigen centjes opmaken, terwijl moeders geen nagel heeft om haar reet te krabben. De uitdrukking komt voor met alle synoniemen voor 'kont'. Een predikant genoot maatschappelijk aanzien en cultureel prestige, zeker op het platteland waar hij niet zelden de enige intellectueel geschoolde was, maar financieel was het voor hem beslist geen vetpot.

We accepteren het nu, omdat mijn vriend per se wil werken, maar het is echt geen vetpot. Wellicht zijn er andere bedrijven die beter betalen. Wij krijgen alleen weekgeld voor de boodschappen. Nou, dat is geen vetpot kan ik je vertellen.

Als er reclame is van bijvoorbeeld waspoeder, kunnen we niet eens meerdere pakken inslaan, omdat er dan te weinig overblijft om te kunnen eten. Ik ben opgegroeid in Kralingen en het was armoe troef. En enkel een AOW-uitkering is ook maar armoe troef. Om wat extra's te verdienen werkt Visser zich dan ook uit de naad. Met name in de noordoostelijke staten is het voor de meeste mensen nog steeds armoe troef. Bram schrok zich het apezuur: Zullen wij hem straks met open armen ontvangen en waarom dan wel?

Hoe heten wij mensen welkom in onze Kerk? Op La Casa en la Colina wordt u met open armen ontvangen door de vriendelijke eigenaren. Daugavpils is booming en de stad zal binnen- en buitenlandse ondernemers met open armen ontvangen. Ik voorspel bittere armoede in europa bij de gewone man en grote rijkdom bij de bovenlaag. Op 59 jarige leeftijd overleed ze in in bittere armoede. De bittere armoede uit de tijd van Theo Thijssen, die in vrijwel al zijn boeken doorklinkt, heb ik — gelukkig — niet gekend.

Heel eerlijk gezegd krijg ik niet zo heel veel van de schrijnende armoede mee, omdat ik in een goede buurt woon, werk en naar school ga. Vele Russen op het platteland leven in schrijnende armoede. Deze mentaliteit in combinatie met de schrijnende armoede daar, biedt helaas volop kansen aan exploitanten in de kinderprostitutie.

In het holst van de nacht, in april , worden Dickie Kahl en zijn famile in een dorp in Noord-Holland van hun bed gelicht. Toen werden drie van de vier joden van de Indische groep 's ochtends van hun bed gelicht en weggevoerd.

Verschillende malen werd de in Roemenië bekende schrijfster door medewerkers van de Securitate in haar woning in Timişoara van haar bed gelicht, mede dankzij buren die hen van informatie voorzagen. Het enige wat je ziet is grijs — neen, erger nog — grauw, asgrauw beton. En toch zit je weer verkrampt achter het stuur, asgrauw van de stress, je negeert rode stoplichten en gaat tekeer tegen andere weggebruikers.

De woestijn van dit land verdraagt geen muze, Droog als as wordt het leven na dit kabinet; De muziek en haar schoonheid zijn nu voorgoed besmet.

Afghanistan zal als een feniks uit de as herrijzen. Na een kort intermezzo als huisstofbioloog bij het toenmalige AZU werd hij in december aangesteld als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam dat onder zijn leiding letterlijk als een feniks uit zijn as herrees: Wat goed en positief was van de jaren zestig komt uit het stof van de historie weer terug als een feniks uit de as.

Hoofd en longen wilden nog wel maar de beentjes waren zo zuur als een augurk en de vaart was er helemaal uit. Naast de bekende ingrediënten: Ik geef grif toe dat de roman sterk autobiografisch is en soms voelde ik de verbeelding als een koude rilling over mijn rug lopen.

Het werk van Beckmannn is sterk autobiografisch en kent veel betekenislagen. Je avontuur begint op een boot die zware averij oploopt na een sabotagepoging. En dit terwijl het logisch- positivisme in de wetenschapsfilosofie al zware averij had opgelopen. Na elf jaar regeren heeft het Britse Labour op 1 mei zware averij opgelopen bij de lokale verkiezingen.

Komt vaker in de figuurlijke betekenis voor dan in de letterlijke aan een schip. Op 10 April , regende het in Pitlochry, Schotland regen zo zuur als azijn! En dan is de wijn in allebei de gevallen zo zuur als azijn. Een luizenbaan, antwoorden zijn glinsterende oogjes op de vraag waar zijn werkzaamheden uit bestaan.

Lijkt me eigenlijk wel een luizenbaantje, zo bij de plantsoendienst. En wie zegt er trouwens dat vrouwen altijd zo kletsen? De verkleinvorm in gangbaarder dan de onverbogen vorm. Ten derde zou ik Dr. Kranenborg willen vragen waarop hij zijn uitspraak stoelt dat voor Rudolf Steiner en de zijnen legenden ware historie zijn, want in die algemeenheid is dat bare onzin. Het duurt vaak jaren voordat je echt een volle baard hebt als je die ooit krijgt. Met zijn wilde donkere haardos en zijn volle baard oogt hij als een muzikale Raspoetin.

Kom je echt baarlijke nonsens tegen, dan kun je dat gedeelte van de tekst van de pagina natuurlijk verwijderen. Ook als hij baarlijke nonsens vertelt, is het toch nog een plezier om naar hem te luisteren. Het is natuurlijk baarlijke nonsens om te beweren dat criminaliteit voorkomt uit de cultuur, in dit geval de Marokkaanse cultuur. Wat een baarlijke onzin is dat nou zeg Lukashenko, je hebt geen enkel bewijs voor wat je beweert.

Hoe je bij die baarlijke onzin komt, is mij een raadsel. Ik vind gewoon, dat een bedrijf als Canon een super slechte QC heeft. Schandalig dat weldoorgstudeerde koppen, zich met zulke baarlijke onzin ledig houden. Ik heb het dan ook zo druk als een klein baasje gehad, vraag me niet waarmee want dat weet ik niet eens meer.

Dossiers zo hoog als de toren van Babel vulden de verschillende bureaus van Justitie. Na een aantal klappen begon ik te huilen als een baby en smeekte haar te stoppen. Max huilde als een baby en bij de meeste andere spelers liepen de tranen ook over hun gezichten. Ligfietsers daarentegen liggen schijnbaar zo hulpeloos als een baby op hun fiets, dat wekt sympathie, en op de glimlach van de voorbijgangers reageer je spontaan met een wederglimlach en een goeiedag.

Ik voel me net zo onwetend en hulpeloos als een pasgeboren baby. Ik ben hulpeloos op zoek naar het onaantastbare, het grootse. Is Louwes nu de moordenaar en is Michael de J. Je bent zo onschuldig als een baby, als je een goede paddo trip hebt.

Waarom zegt men "hij slaapt als een baby" terwijl baby's iedere twee uur wakker zijn? Gefeliciteerd met jullie mooie dochter Semma wat een wolk van een baby en dat we haar nu al hebben gezien op deze geweldige site. Verder slaapt hij lekker en is het een wolk van een baby. Babylonische spraakverwarring veel gebruikt. Ik merk keer op keer dat er een babylonische spraakverwarring ontstaat als het daar over gaat.

En omdat de AFM een andere taal spreekt namelijk die van de toezichthouder dan van de markt in dit geval de accountant ontstaat er vaak een Babylonische spraakverwarring. Het resultaat is een Babylonische spraakverwarring. Wanneer is een virtuele organisatie virtueel?

Waarnaar verwijst dit het woord virtueel? En, wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen zogenaamde netwerkorganisaties en virtuele organisaties? Opvallend laconiek Kom aan, laat Ons Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore. De renners baden in het zweet; hun hoofd is rood, hun gelaatsuitdrukking verbeten, hun motoriek stroef.

Rond een uur of één was de koorts gestegen tot 39,5 en lag ik te baden in het zweet. Beide jongens baadden in het zweet maar wisten van geen ophouden. Vietnam bombarderen, Irak bombarderen, monarchieën laten bestaan die de leden van het Koningshuis laten baden in weelde terwijl er kinderen sterven van armoede en honger De consument baadt in weelde dankzij die geweldige marktwerking. Echt heerlijk is het, een geweldig resort en super om na 4 maanden even heerlijk in de watten gelegd te worden en te baden in weelde.

Hele generaties Palestijnen zijn intussen in armzalige kampementen opgegroeid, terwijl de joodse buren in weelde baden. Ik krijg hem wel draaiende onder XP maar alles loopt traag als bagger. Af en toe krijgen ze een bakje kattenmelk wat ik aanleng met water anders drinken ze het in een keer op en worden ze zo vet als bagger. Dus nu gaan parkeerwachten nog minder bewegen terwijl ze al een kont als een baggerschip hebben.

Erg gezellig en heel mooi, helaas kwam het hier met bakken uit de lucht, en stonden we 's avonds tot onze enkels in de zompige klei.

De bezoekers bleven de podia trouw, ook toen de regen met bakken uit de hemel kwam. De weersomstandigheden waren net als vorig jaar bar, de regen kwam soms met bakken uit de hemel met af toe een slag onweer. Mijn gegrilde tonijn was zo hard als baksteen, maar de rest van de salade was goed.

Volgens mij heb je dat lef niet en bij de volgende verkiezingen zullen dezelfde mensen die nu op je gestemd hebben je laten vallen als een baksteen. Ik zou ook zakken als een baksteen als ik het examen opnieuw moest doen. Maar als je op je tentamen laat merken dat je dit weet, dan laten ze je zakken als een baksteen!

De vergelijking is gebaseerd op een andere betekenis van 'zakken'; bakstenen doen geen examen. Iets dergelijks is aan de hand met 'groen als gras'. Het allereerste schip dat richting Australië voer liep in op de kust van New South Wales en zonk als een baksteen. Twee maand geleden sprong ze naast me in het water zonder armdrijvertjes en zonk als een baksteen. Als het geen bakstenen regent, dan kom ik op 28 dec. Ik heb vooral de ballen uit mijn broek gelachen bij de half uur durende parodie op baantjer.

Ik verveel me de ballen uit mn broek op deze manier. En dan ook nog als motto een citaat van Descartes nemen. Ik wed dat Lange Jan zich de ballen uit de broek zou lachen als hij sommige posts hier op dit forum zou zien.

Dankzij de zwaargelovigen onder ons die gisteren de ballen uit hun broek hebben gebeden, bleven wij behoed voor duivelse rampspoeden. Jan baalde als een stekker natuurlijk, helemaal voor niets teruggereden en nog geen spullen. Ik kon het nauwelijks geloven en baalde als een stekker dat ik het bewijs niet kon zien. Yasminne baalde als een stier dat ze niet wakker gemaakt was want die had alles graag willen zien.

Johan moest vanavond ook overwerken, hij baalde als een stier, zijn collegas waren vanmiddag om 4 uur allemaal naar de vrijdagmiddagborrel. Dit antwoord beviel hem helemaal niet, maar hij kreeg pas echt de pest in toen hij merkte dat het klopte.

Ik kreeg zo de pest in, dat ik afstapte. De Egyptenaar zal er echter de pest in hebben dat hij ook vanavond op de bank begint. Ze hadden er dit jaar flink de smoor in.

De eierzoekers in Fryslân konden welgeteld zeventien dagen door de weilanden struinen, op zoek naar kievitseieren. Mijn mama was vroeger heel modern hoor. Mischien ben je wel een trend setter geweest. Of heb je de smoor in gehad dat je nooit ben gevraagd voor de playboy? Het is nu 3. Helemaal katseyesbezopen want het was piekuur in de Joffer. Als je je lijf versiert hebt met tatoo's en piercings en is je buik zo rond als een balletje hoef je niet te reageren want daar houd ik niet van.

Hij voelt zich zoooo stoer, is zo zat als een balletje en heeft zelf niet in de gaten dat hij oervervelend is. Hij is zo zat als een balletje, maar moet toch zonodig weten wat er aan de hand is. Het verhaal loopt leeg als een ballon en ik vind dat jammer omdat je zo het eerste goede deel van het boek vergeet. Er wordt een kleine incisie gemaakt en mijn balzak loopt leeg als een ballon.

Één dag voor de wedstrijd ging ik het water op, maar mijn voet was in no time opgezwollen als een ballon en het deed ook erg pijn. Zijn lijf zat steeds voller geplakt met pijnstillende pleisters en al het vocht dat hij vasthield maakte hem op het laatst zo rond als een ballon.

Giet er een paar biertjes in en je gaat als een banaan qua kletsen met vreemden. Ondernemen gaat altijd met pieken en dalen, maar ik ben er weer helemaal bij Het is goed te zien en te lezen dat de BSW nog steeds gaat als een banaan. Grotere carburateur en spruitstuk daarvoor, en een grotere sproeier dus. Maar voor een puch maxi? Die trekt binnen no-time zo krom als een banaan. Een groot licht is deze man duidelijk niet want zijn redenering is zo krom als een banaan.

Ik deel wel vaak overschrijfwerk uit, want boeken worden aan de lopende band vergeten. Toch werkt humor vaak beter dan straf. Ilse komt aan de lopende band met nieuwe diensten, maar die verdwijnen ook weer aan de lopende band.

Als Ilse nu eens wat investeert in naamsbekendheid. De oplader van mn macbook is kapot gegaan: En bij het zoeken op internet kwam ik erachter dat dit aan de lopende band gebeurt. ICT'ers zijn minder vaak tevreden met hun werk en voelen een minder sterke band met hun werkgever.

Onze zoon van twee jaar is als de dood voor de kapper. Mijn moeder was daarvoor zo bang als de dood. Als er onweer op komst was, werden alle glimmende voorwerpen weggeborgen in laden en kasten. Iedere bewoner was in die tijd als de dood zo bang voor ruitbreuk. Die vrouw is als de dood zo bang voor dr vriend, maar gaat de politieagenten en cameraman zonder angst te lijf. Wethouder Vereijken is in de afgelopen periode als de dood zo bang geweest voor een onafhankelijk van het college opererende coalitie.

Hij kon niet buiten het seksuele contact met de Leidse 'straatmadelieven' maar was als de dood zo bang voor geslachtsziekten. Volgens mij zijn al die Windows gebruikers gewoon als de dood zo bang om naar iets anders over te stappen, omdat daarna alles niet meer zou werken. Vaak in verkorte vorm, zonder dat het woord 'bang' in de tekst voorkomt. Laat het alsjeblieft geen fokking Amerika worden met alleen uiterlijk vertoon en van binnen zo bang als een haas!!! De toenmalig drossaard een zekere Penders, was een doorbrave kerel, maar zo bang als een wezel en hij durfde de Bokkenrijders niet aan.

Ik was doodsbang dat het gebouw zou instorten, we voelden nog steeds naschokken. Dat is hoe ik mijn zwaarste depressies het liefst samenvat: De kinderen proberen hun vader nog tegen te houden wanneer hij zijn doodsbange vrouw aftuigt. Maar keuze hadden we niet dus begonnen we maar met lood in de schoenen en met de moed der wanhoop aan hetgeen wat men lezen noemt. Met lood in de schoenen, bevreesd voor een nieuwe confrontatie, liepen ze naar de grens.

Met lood in de schoenen gaat Piggelmee opnieuw naar het visje met het verhaal dat zijn vrouw andere koffie wil. Winston was nog steeds zo solide als de bank van Engeland. Na twee van de vijf avonden.

Het zal allemaal best, maar de service bij jullie is bar en bar slecht. Als bijwoord van graad is 'bar' een algemeen bruikbare 'versterker', al klinken combinaties als 'bar warm' en 'bar goed' erg ongewoon, in tegenstelling tot 'bar koud' en 'bar slecht'.

Het intensiverende 'bar' wordt meestal gebruikt om iets ongunstigs te versterken. De Franse taalbeheersing van studenten en scholieren is bar slecht. Maar ik moet zeggen dat de geluidskwaliteit echt bar en bar slecht vindt. Dat gehoorschade nog geen hot item binnen de dance-industrie is, bleek donderdag uit de bar slechte opkomst bij de paneldiscussie. Het was afgelopen zaterdag niet het beste weer, het was bar koud voor de 22 voetballers.

Zoals meestal het geval is in het hoge noorden, was het op de trainingsdag weer eens bar koud met harde wind. Het is een grappige samenloop van omstandigheden dat het bar koud is op een conferentie over opwarming, maar het is geen weerlegging.

Ik moet alleen nog even leren hoe die precies werkt, want ik snap er nog bar weinig van. Daar viel me direct op dat er maar bar weinig te vinden is over de Dirt-gerelateerde problemen. Hey Ruubje kun je nog een paar van die capsules noemen en wat ze met je doen, weet verder bar weinig van sdrugs af maar ben wel geintressereerd.

De barre winter is weer voorbij, de lente komt er weer aan. Pas geleden waren er alweer enkele zonnige weekenden. Gelet op de situatie die de barre winter van met zich meebracht, was het om strategische redenen verstandig om 'Wiking' terug te trekken achter de rivier de Mius. Zelfs in de barre winter zult u bewoners buitenactiviteiten zien ontplooien. De Pilgrims, die hier aan land gingen, moesten het hoofd bieden aan de barre winter die in deze streken heerst.

De wereld is als een zee. Dat is al een oud beeld uit de geschiedenis van de kerk: Noosa staat bekend om het golf surfen en we hebben beiden de woeste baren bedwongen.

Het vette is dat we beide inmiddels kunnen staan op de plank! Zeker uiterlijke verschillen blijken over langere tijd geen onoverkomelijke barrière. Kleur doet er minder toe dan je misschien zou denken. Voor zover ik weet kunnen goudvissen zich letterlijk en figuurlijk te barsten eten. Waar het om gaat is dat je moet afleren om je zelf te barsten te vreten aan welk dieet dan ook.

Als aardbeien in het seizoen echt spotgoedkoop zouden zijn, eet iedereen zich te barsten en vragen de meesten er niet meer na tot de volgende zomer. Het komt ons voor dat wij als Nederland weer voorop lopen met regelgeving etc. Je zou je te barsten lachen als het niet zo tragisch ware. Je kan je om een filmpje wel te barsten lachen in de huiskamer, maar waar ging het ook alweer over? Reclame hoort dienend te zijn. De Domstad barst van de musea, kerken en bijzondere architectuur. Het barst van de cabaretiers en theatermakers in de Nederlandse theaters.

Wij zijn een potent clubje dat barst van de energie en het talent. Cultureel ondernemen gaat ons heel goed af. Ik werd vannacht met barstende koppijn wakker. Ik heb een uur in bad gezeten om de spanning van me af te laten glijden. Ik weet verder niks van het uitleggen van dromen maar kan me wel voorstellen dat je met een barstende koppijn en een rotgevoel wakker wordt.

Door het succes van het Nederlandstalig onderwijs bij Frans- en anderstaligen zitten sommige scholen immers barstensvol. Sommige straten waren echt barstensvol mensen die allemaal met waterpistolen en emmertjes water elkaar nat maakten.

De sound van Good Dog Happy Man valt het beste samen te vatten als een pittige combinatie van funk, soul en indierock. Creatief, complex en barstensvol ideeën. Elke politicus liegt dat ie barst. Ze deed de oefening bijvoorbeeld wanneer ze met barstende hoofdpijn thuiskwam na een vergadering met het bestuur.

Zelf ben ik zwaar slechthorend, maar als ik eens een paar uurtjes uitga, moet ik weg wegens barstende hoofdpijn en ben ik 's anderendaags helemaal doof. Als hij te lang in de straling zit, krijgt hij barstende hoofdpijn, legt hij uit. Daar heb je er weer eentje die denkt straling te kunnen voelen. Cruijff praat met technische staf over jeugdopleiding Ajax Net als van Basten, praten als een kip zonder kop. Dat beaamt de oefenmeester ten volle: Het is natuurlijk helemaal waar, als redacteur bij Autovisie héb je een wereldbaan, maar om dat nou volmondig te beamen, dat leek me altijd zo zelfgenoegzaam.

De Afrikaanse Unie is een tandeloze vredesmacht, beaamt hij volmondig. Corsica is een juweel; iets dat u al na één dag kamperen op Corsica volmondig zult beamen. De hele scène wordt nog eens extra gesierd door de grote verpleegstershaaien en wittiphaaien die over de bodem slingeren, hopend op restjes.

Ze komen soms zelfs doodbedaard over je knieen gegleden. Hij zei hem op zijn wat hooghartige, doodbedaarde manier, dat het tijd was om in Amsterdam de opstand te beginnen en voegde er aan toe, dat Den Haag voor een regering zou zorgen. Hij heeft stichtelijk bedankt voor dat tweederangs plaatsje in de kring van het verbond en is eruitgestapt. En vlakbij ligt het kerkhof of de Cimetière Montparnasse. Daar heeft men André Citroën naartoe gebracht toen hij op 3 juli overleed. Arm als een bedelaar intussen.

Door de drain voor de klaplong blijft hij nog wel aan bed gekluisterd. De longfoto die vanochtend was gemaakt zag er verder goed uit. Moeten we dankbaar zijn, terwijl we ons diep ongelukkig voelen omdat medische apparatuur ons aan bed gekluisterd houdt? Ik was aan het bed gekluisterd vanwege een hersenvliesontsteking en de enige manier dat ik kon schijten was met een steekpot zo heet dat geloof ik.

De laatste acht jaar van zijn leven was de vrijwel blinde en verlamde dichter aan het ziekbed gekluisterd. Op lange termijn kunt u een flink bedrag besparen op portokosten.

Gebruik dit argument niet als hoofdreden wanneer u kiest voor een e-mailnieuwsbrief. Het kan dus gebeuren dat je met je ex afspreekt dat je haar een flink bedrag geeft voor de kids en daarna niet meer. Maaaaar, dat ze dat geld er vrij snel doorheen jaagt en vervolgens doodleuk bij de rechter een verzoek tot kinderalimentatie indient.

Daarbij gaat het om soms flinke bedragen, want ook hier geldt dat hoe lager het inkomen is, des te hoger de kindertoeslag uitvalt. Ervaring met eerdere bedrijven en adverteren op msn. Dat je met het overnemen van een lopend leasecontract een fors bedrag kunt uitbesparen en je ris. Er is voor zwemsport een te hoog bedrag opgenomen in de begroting Ik dacht gewoon, er moet een andere reden zijn waarom deze woning voor zo'n hoog bedrag in de markt wordt gezet.

Vele woekerhandelaars, of scalpers roken geld en schaften zich een stapel PS3's aan om dan tegen astronomisch hoge bedragen te verpatsen. Orang-oetans worden ernstig bedreigd, vooral omdat hun leefgebied vernield wordt voor bijvoorbeeld de aanleg van palmolieplantages. Alsof ze hun laatste oortje versnoept hebben en totaal tegen hun zin in dit 'ongeciviliseerde apenland' gedropt zijn.

Hij kon werkelijk nergens om lachen, zat erbij als een berggorilla die z'n laatste oortje versnoept had. Om de fans niet diepbedroefd achter te laten hebben zij een afscheidsconcert gepland in de Singel te Zwolle, de plek waar het allemaal begon. Een verrassend sterke tegenstander en een bedroevend slechte grasmat waren gisteravond de oorzaak van het teleurstellende spel van SC Heerenveen.

De gebruikte componenten en het soldeerwerk zijn bedroevend slecht en van kwaliteitscontrole hebben ze nog nooit gehoord. Naar de aflevering van gisterenavond keken Het Vlaams Belang wil resoluut een einde maken aan deze vriendjespolitiek.

De dienstverlening moet voor iedereen dezelfde zijn. Juliana had namelijk de gewoonte om Koninginnedag op 1 mei te vieren als 30 april op een zondag viel. Beatrix heeft daar resoluut een einde aangemaakt.

Om onbekende redenen viert zij het dan op 29 april. In ieder geval als er te veel Openscource software is, zal dit zichzelf de nek omdraaien omdat mensen niet steeds willen wisselen van OS of pakket. En met de aktie om, gelukkig nog binnen de eigen partij, te kunnen rommelen met verkiezingen is de democratie volledig de nek omgedraaid. Zijn evolutietheorie zou volgens boze tongen de nekslag geven aan monotheïstische religie.

Maar op deze manier zal Talpa zijn naaste concurrent niet de nekslag toedienen. Volgens vooralsnog onbevestigde geruchten heeft de webmaster zelf de stekker eruit getrokken na te zijn bedreigd. De Apple iPod is onder handen genomen en hij is werkelijk beeldmooi geworden. Eén van de Spaanse conquistadores werd stapelverliefd op Eréndira, de beeldmooie dochter van Tangaxoan, koning van de Purépechas.

Een perfecte uitvalbasis voor uitstapjes om van de beeldschone natuur van de Jura te genieten! Ik vindt het vreselijk dat eveline er niet meer bij is. Mijnheer pastoor, Wij wensen voor U en voor ons en héél de parochie een beeldschone toekomst. Koud als een beeld is zij bij me weggegaan.

Shaw deed niets meer: De gebruikers van de beta-versie klagen steen en been. Eigenlijk zat de belangrijkste miscalculatie al in de naam: Het meest onleesbare boek in de Bijbel. Bedrijven en opleidingen klagen steen en been over de teruglopende belangstelling. Maar na het verschijnen van Vista kwamen er meer en meer klachten over de logheid van het besturingssysteem. Gebruikers, fabrikanten en de Consumentenbond klaagden steen en been. Te duur, teveel geheugen nodig, te weinig drivers voor beschikbaar, te langzaam - en eigenlijk niks nieuws onder de zon.

Men eet normaal maar wel gehalveerde porties, en drinkt bij elke maaltijd, afhankelijk van het lichaamsgewicht, een tot twee sherryglazen beendroge sherry. De typische, beendroge fino -smaak, die aan groene noten en amandelen doet denken, komt van die biologische veroudering.

...


Sex massage zaandam prive ontvangst schiedam


Er staat zelfs een coureur met schoenen zonder kousen aan en een helm op zijn kop. Sloddervossen op een zondagmiddag. We huren een helicopter in New York.

Dan ben je algauw honderd euro kwijt op een kwartier. Dan nog liever een bordeel. Da ga keineig worden. Twee dames op sittietrip in New York. Ik zou als een vlieg met hen willen mee reizen om er een kortverhaal over te schrijven. Hebt ge gehoord wat Greet zei? Hij zit gevangen in iets dat hij niet begrijpt. Hij schaterlacht en soms is hij lastig.

Hij is op een andere manier zichzelf. Ik was bang om hem te ontmoeten. Toen we in zijn kamer kwamen was hij er niet. Het was halfvier en volgens de verpleegster zou hij na de therapie, die tot vijftien uur duurde, nu op zijn kamer moeten zijn.

Eerst ijsbeerden we benieuwd, dan in de gang tot Marcos besloot om hem te gaan zoeken. Ga eerst eens kijken in het cafetaria, misschien zit hij op café. Hij herkende mij niet meteen toen Marcos met hem uit de lift kwam. Langzamerhand besefte ik dat hij anders geworden is. Kunt ge opstaan en u voort bewegen? Hij grijpt mijn hand en we stappen twee meter verder. Dan laat ik hem los. We luisteren naar de onzin die hij vertelt en drinken met hem champagne. Eet u geen indigeste   met die praniles…we trekken streepjes op de muur.

Kom, we gaan op café. Als ik hem zijn jas aantrek is hij dicht bij mij en tiert hij: Eens buiten met hem kwam een jonge verpleegster aangelopen die zei dat het verboden was om zonder toestemming van de balie met een patient het pand te verlaten.

Gelukkig bemiddelde vollemaan en stoven we verder. Ge ziet er goed uit, zegt kristjan. Ik heb veel lieven gehad…lacht. In het café doet iedereen zijn best om ons met een rolstoel binnen te laten. Dan neem ik afscheid van hem en zegt hij: Daarna zegt hij mercie. Een paar dagen later verliest een kraai haar schraapsel, draait ze in scheervlucht   om en verliest ze bij het opstijgen opnieuw haar buit. In een berm kamperen zigeuners, lopen vrouwen in gevlochten haren met kinderen om zich heen.

Ik kijk met smeltende sneeuw in mijn ogen. De kou kleeft aan mijn kin. Ik wil met een mes een wilgentak afsnijden en een wandelstok maken. In de werfbarak ligt snoepverpakking, staan koffiethermossen op twee goedkoop versleten tafels.

De timmerlieden zitten met wollen mutsen op het dak. Ik zie door hun plastieken brooddozen dat ze van hun vrouwen boterhammen met kaas meekregen. Waarom altijd die Hollandse kaas? Jonger dan ik zijn ze heel vroeg in de ochtend vertrokken. Ik heb geleerd om mij alles af te vragen. Deze voormiddag schijnt een vreemd zonlicht over de stad. Toch vraag ik mij niet af waarom. Iemand fietst met een grijze haarlok vervreemd in zwart voorbij.

Is het met opzet of zo? Kijk, daar begint het weer in dagelijksheid. Wat is de samenstelling van de inkt die deze woorden zichtbaar maakt, hoe maken ze een inktpot die betaalbaar blijft, waarom kiezen mooie vrouwen voor lelijke mannen?

Geen zier weet ik van de dingen en neem het afvragen mee in het graf. Ik vraag me af waarom zovelen zich weinig afvragen en vraag me af of dat wel zo is. De Cé is een week geleden gecremeerd. Het was doodstil in de kerk toen ze hem binnen droegen. Er werd zelfs niet gekucht. Stef droeg mee de kist. Wij stonden achteraan in de zijbeuk. De kist werd bijgezet in het koor. Dan doorbrak een ijzig geluid de stilte.

Lowie heeft iets voorgelezen. Daarna is hij ineengestort. Cé zijn zus had ook iets te vertellen. Eerst trilde haar stem, dan werd ze zangerig en af en toe sprak ze tranen. Voor ze hem buiten droegen gaf zijn ma hem nog gauw zijn pet mee. Daarna viel Stef in moeders armen. Hij had zich kranig gedragen. Vandaag ben ik thuis gebleven. Het is opnieuw beginnen sneeuwen. Nochtans is   het ijs aan het smelten en is de poolster zichtbaar.

Het lijkt erop dat deze winter niet wil sterven. Het merelkoppel is terug gekeerd. Speels knisperen ze in een gewiekste vlucht naar de berk vlakbij de wilde haag waar ze overnachten. Ze planten zich elk jaar drie keer voort. Ze gedragen zich in het licht van lengende dagen. Wat u niet ziet is hoe ik met mijn rechterhand deze woorden schrijf terwijl mijn linkerhand het bloed dept dat uit mijn neusgat druipt.

Vanavond eten we   rijst met kip, look en ananas. Ik wil straatstenen tellen. Mensen op hun knieën met een kartonnen bekertje roerloos voor zich uitstarend als wassen beelden. Je ziet het meer en meer in de straat, in drukke winkelstraten zonder verkeer.

Ook in de vrieskou. Ze kijken niet meer op naar de voorbijgangers. Ze spreken niet meer. We durven hen niet in de ogen kijken uit schaamte. Bedelaars, het slechts betaalde beroep ter wereld.

Zelfs vrolijke zigeunermuzikanten voelen zich er onwennig bij. Ik had in een pittabar een Afrikaanse schotel besteld. Dat is hetzelfde als een kebap maar dan met meer sla, tomaten, ajuin en pepers opgediend op een bord met frieten en drie sauzen erbij.

Halverwege de maaltijd kwam er een in kleurrijke lompen geklede vrouw binnen die meteen naar de toog ging. Ze droeg een kind in haar rechter arm en vroeg iets aan de man die mij bediend had.

Ik zag hoe hij afwijzend zijn hoofd schudde. Tenslotte kwam ze zonder aarzelen naar mijn tafel. Ik was de enige aanwezige klant. Eerst keek ze naar mijn bord en dan recht in mijn ogen terwijl ze haar duim met wijs- en middenvinger tegen elkaar gedrukt naar haar mond bracht.

Geen enkele taal zou dit gebaar kunnen evenaren. Instinctmatig sneed ik het broodje dat bij de schotel opgediend werd langsdoor en liet haar kiezen wat er tussen moest. Voor ze wegging keek ze me kort vanzelfsprekend aan. Zelden heb ik me zo klein gevoeld. Ik heb gedroomd over een veerboot met vrouwen. Het lijkt of het nog nacht is buiten. Gisteren heeft het de ganse dag hard gevroren. Het huis geraakt moeilijk verwarmd.

Ik neem de vrijdagskrant mee. Eerst nog tanden poetsen. De tube is leeg geperst. Geen tandpasta vergeten als we naar de GB gaan en ook geen glansmiddel voor de afwas. We schrijven het nooit op. Zo komt het dat we dingen vergeten. In plaats van een boodschappenlijst bij te houden denken we dat we het niet zullen vergeten. Later begint de sneeuw te smelten in het bos. Hij druipt van de takken in mijn nek. We slaan een modderig bospad in. Daar ga ik niet door, zegt ze.

Mijn paté met kerstmis was heerlijk en mijn zus had lekker gekookt. De bliksem beweegt zich voort met een snelheid van driehonderdduizend kilometer per seconde. Ons leven gaat iets trager maar de gebouwen, wegen en nog wat, blijven bestaan als we er niet meer zijn.

Ik bedoel maar, verspil geen seconde van dit leven als het je dierbaar is want het is zo voorbij. Te snel om alles te begrijpen. Ik doe een gok om het correct te spellen al zal dit bericht u wellicht nooit bereiken. In dat geval zal het als een spreuk in een wijnfles op de internetzee blijven dobberen en zal ik de enige zijn die het kan weten.

Toch probeer ik enkele zinnen te lispelen. Geen wereldfilosofie of verzonnen waarheden maar iets over halfweg tussen Leuven en Duisburg. Halverwege omdat net op dat moment de volle maan in mijn gezichtsveld door de wolken breekt en de hemel in het oosten begint op te klaren tussen nacht en ochtend.

Ik denk aan hier en nu, een fragment uit de toekomst dat al sluimerde toen we nog op de schoolbanken naar spannende avonturen van Jan Zonder Vrees luisterden.

Was het niet die meester Volders die zo'n boeiende verteller was? Weet ge, het heeft me ontzettend goed gedaan iemand zoals u eens te ontmoeten want soms voel ik me als overschot van een op de klippen verpletterd schip.

Het komt misschien door het verlangen naar onmogelijke schoonheid of naar een zweem van solidariteit dat ik niet zie in mijn straat. Maar beste, nu in tweeduizendennegen   bestaat ge al bijna een jaar niet meer.

Ik kon het mij niet laten dit te schrijven. Vannacht riep een uil vanuit het gebergte. Dankbaar voor de schaduw op dit tafelblad ruik ik aan mijn pols terwijl honden blaffen in het dal. De uil zwijgt allang. Vanavond maken we een kieken klaar. Mijn nek kraakt als ik achterover leun. Ik hoor het van de inktpot.

Elke ochtend beitel ik aan een houtstapel een gedicht van steen voor iemand die ik nauwelijks ken. Een ongekende die elke morgen mijn woorden leest in een wereld voortdurend in het schemer.

Eens onderweg hoor ik er niet meer bij, gebeuren ongelukken met schade en menselijk leed. Alleen de bouwwerven blijven veilig. Ik ben als eerste opgestaan en veeg etensrest van tafel.

Nog voor de vrouwen verschijnen is de koffie klaar. Na het ontbijt drinken we champagne in een regenwolk, beuken mijn gedachten tegen een rotsmassief. Doe het venster dicht. Dat houdt het gedierte buiten zeg ik tegen haar. Begaanbaarheid afbakenen in de sneeuw. Ik heb het lang niet meer gedaan. Ik hoop nog steeds dat de sneeuw blijft liggen, wit onder een ijskoude blauwe hemel met in het nachtelijk uur sterren en een wassende maan. Ik herdenk de doden die ernaar keken. Met een onderlip in scheve lach verkondigen heersers van alle werelden het nietszeggende woord waarvoor jonge mannen ten strijde gaan naar het eind van het pad der levenden.

Grauw is de lucht als de wereld brandt, het bloed in de rivieren verdampt en de bodem barst. Nu het buskruit zwijgt wordt goed en kwaad vernieuwd, schreeuwen oude mannen een belofte van wraak terwijl hun vrouwen wenen om het geleden verlies. Moeders, we zijn blij door julie gebaard te zijn, het nageslacht te vereeuwigen en niet gedoemd in armoede geschapen te zijn. Ik zou een lied in dit landschap van stilte willen zingen maar mijn stem is te schor, verschrompeld door de roes van genot.

Niet ver vandaan breekt een vlinder uit haar eerste gedaante. In een zonnestraal proeft ze nectar uit het bloeisel. Zolang zal het duren tot haar veelkleurige dunne vleugels verschrompelen in haar kortstondig bestaan. Ga niet over uw limiet. Drie dagen geleden hebt ge uw grens al eens overschreden..

Miskende Godin der stormen, bemin ons met uw toorn. Omhels ons met mistdampen, grijp ons met uw zwaarmoedigheid. Zij is in de badkamer. Dan gaan we weg. Ik ruim de spullen op die we gisterenavond lieten staan. De hond krijgt haar spuitje en eten. Buiten schijnt de zon. De wind waait koud. Ik rook een sigaret in het atelier en kijk naar de pastorie. Daarna trek ik potloodlijnen in mijn schrift die ik weggom als de bladzijde volgeschreven is.

Nu nog leeggoed verzamelen, de vuilbak ledigen en het afwasmachien vullen. De binnenglippende zonnestralen zitten vol met stof. Door ze tussendoor te beschrijven wordt het plezant. Een stuk stinkkaas met een glas La Châsse du Pape. De belangrijkste nog te voltooien taak is de badkamerkraan herstellen of desnoods vervangen. Eerst trek ik mijn kleren aan. De hond gedraagt zich besluiteloos. Het is nu halfeen als ik aan de kraan begin. De dop van de inktpot is ook versleten.

Met de kraan was niks mis. Ik heb ze gekuist en ga nu buiten brandhout zagen. Daarna steek ik de houtkachel aan. Ik wil nu bij haar zijn. Mijn wil schraap ik uit het hol der alleenzamen. Is het geluk uit ongeluk dat men voelt.

Ik was met koorts vroeg slapen gegaan en belandde samen met mijn vrouw in een dorp. Het moet in Frankrijk geweest zijn want de bewoners spraken er Frans. We waren te voet gekomen. Onderweg had ik mijn zoon op mijn schouders gedragen. Bagage hadden we niet mee. We hadden onderdak gevonden bij een groot gezin.

Wij sliepen boven in een kamer waar een tafel stond maar eten moesten we beneden doen. Er was geen houden aan, zelfs toen de eigenaar op de kamerdeur bonkte en iets onverstaanbaar bromde. Eindelijk, toen mijn grootmoeder uit het hiernamaals in de slaapkamer kwam werd hij rustig.

Ik hoorde mijn vader beneden in vlot Frans met de eigenaar praten. Wat doet die hier, vroeg ik me af. Hij had mijn moeder al meerdere keren verlaten maar in Frankrijk was hij nooit geweest.

De ochtend nadien waren we vroeg opgestaan. Beneden sliepen ze nog. Mijn vrouw ging naar het dorp om te zien of er een bakker was. Mijn zoon en ik maakten ondertussen een groot schilderij dat we beneden in een kamer aan de muur hingen.

Toen de dochter van de eigenaar opstond om te plassen gebood ze ons het schilderij meteen van de muur te halen en het behangpapier niet te beschadigen.

Tot mijn spijt en schrik merkte ik dat mijn zoon het aan de muur had gelijmd. Bovendien had hij ook in zijn bed geplast. We zouden hier een fikse schadevergoeding moeten betalen. Ik vroeg aan de dochter om op mijn zoon te passen. Ik wou mijn vrouw in het dorp gaan zoeken. Het was niet haar gewoonte om zo lang weg te blijven. Eens buiten zag ik op het einde van de straat mijn versleten bromfiets staan waarmee ik nog naar Griekenland was gereden. Ze hadden er de benzinetank afgenomen.

Langs een kerk en een voetbalveld kwam ik in het dorp terecht. De mensen verplaatsten zich op kamelen en ezels door de stegen. Het rook er naar mest. Hoe verder ik ging, hoe drukker het werd.

Er werd handel gedreven door Afrikanen en Chinezen. Tevergeefs vroeg ik hen of ze geen vrouw hadden gezien met lang zwart haar. Niemand had haar gezien. Ik besloot dan maar terug te keren en liep verloren.

Telkens kwam ik op dezelfde hoofdweg terecht die naar de stegen leidde. Wanhopig ging ik op het voetpad zitten tot een kameel me vroeg wat er scheelde. Hij bood me aan me terug te brengen. Hij kende de weg. Ik kon moeilijk mijn evenwicht behouden tussen die twee bulten.

Dan begon hij te schaterlachen en stoof in galop een helling af tot aan het huis waar we logeerden. Mijn vrouw zat aan de ontbijttafel en vroeg waar ik zo lang gebleven was. De zoon was verdwenen. Hemel klaart boven land in mist op dezelfde plaats waar noorderwind het onkruid liet bewegen ik sta hier maar naar wolken te kijken in een half verlichte hemel met maanlicht op een blad papier.

Terwijl ik dit schrijf wordt mijn aandacht afgeleid door een tot aan de rand met regenwater gevuld jeneverglas waarin een vlieg spartelt. Af en toe blijft ze roerloos drijven alsof ze op adem wil komen om dan plots onverwacht haar doodstrijd verder te zetten. Ik zou haar met mijn penpunt uit het water kunnen halen opdat ze haar flinterdunne vleugeltjes en tere pootjes drogen kan op de rand van mijn blad papier.

M oe getergd in een recent verleden door treiterende zomervliegen die me wanhopig bijna naar het schavot dreven, besluit ik om verder te schrijven. In een almachtig gevoelen dat daarop volgt door over leven en dood te mogen beslissen besluit ik dat, indien na dit schrijven nog enig teken van leven aan de waterspiegel te bespeuren valt, ik het insect plat nijp tot een bloedvlek. Niets is raadselachtiger dan ruimte en tijd als je er zelden bij stilstaat.

Daags na mijn thuisgeboorte toornde mijn vader me reeds mee naar zijn stamcafé waar hij me, in zijn corpulente werkmanshanden geborgen, aan alle aanwezigen toonde en zei: Mijn eerste zelfstandig cafébezoek was bij Marcel van de Meutte aan de tramstatie.

In het midden stond een altaar van een biljart. In het begin mocht ik ernaar kijken, maar niet aanraken. Later kwamen we met zen vieren en werd het zware zwarte doek van de tafel gerold. Dan haalden we de keus uit het foedraal en krijtten we met een devotje de stompe punt.

We dronken niet meer dan twee pinten. Geen gezever, geen gedoe met Witte van Hoegaarden of andere flauwekul. Wij dronken pinten en het was altijd om het biljarten te doen.

Dikwijls hing er dan een gewijde stilte om ons heen en hoorde je het getik van ivoor tegen ivoor. Cafés, decor van dingen die voorbij gaan. Marcel van de Meutte   bestaat al lang niet meer en van het café is een verloederd karkas overgebleven. Helemaal bloot is minder spannend dan deels bedekt. Tijdens een dorpsfeest sluip ik naar buiten om geruchten te beluisteren, mensen te bespieden en ga ik een hamburger halen zonder iemand met een zelfgemaakt houten zwaard tegen te komen die zegt: Voor een keer voel ik onmacht omdat het geen spel meer is.

Het lijkt of het lot van onze huidige beschaving bepaald wordt door vleselijk geworden kwaad. Iemand zei dat religie en poëzie alleen maar troostende woorden zijn voor de onzekerheid van iemands bestaan. Is de pompbak hersteld? Neen, ik heb stoverij klaar. Ik had liever dat de pompbak hersteld was en dat we een boterham met kaas eten vanavond. Ik vond geen schroevendraaier.

Maar wel stoofvlees hoewel de beenhouwer met vakantie is. Ik heb het soepvlees van eergisteren gestoofd met groenten van bij Adriëenne. En ondertussen blijft de pompbak verstopt. Drinken we rode of witte wijn bij het eten? Voor mij witte wijn. En voor mij een rode. Ontstop je daarna de pompbak? Als jij de schroevendraaier voor me vind. Stoofvlees van soepvlees en de pompbak die niet ontstopt is doordat je me niet kan vertellen waar die ligt.

Stel je voor dat we in Bagdad zouden wonen. Nu wordt je weer extreem. Neen, ik relativeer onze miserie van een verstopte pompbak. In Egypte was je asociaal. Kun jij dan van rechts naar links schrijven? Niet in de steegjes. Ik ga de pompbak herstellen. Ja, ik haal een oude Belgische frank uit mijn trouwkostuum. Die past in de gleuf van de vijs.

Waar hangt mijn trouwkostuum? Dat hebben we niet meer. Je hebt dat jaren geleden verkwanseld met carnaval. Dat was je trouwkleed. Die teef veroudert sneller dan ik. Zij is halfblind, ik halfdoof. Als we weg gaan gebruikt ze haar reukvermogen. Af en toe botst ze tegen een obstakel. We slenteren aan een leiband…beiden aan een uiteinde. Ik leid de weg, zij houdt mij in evenwicht.

Het is kil, vochtig en stil rond de graven aan het kerkgebouw. Ik heb geen zin meer om verder te gaan. Nu, in een tijdspanne later ligt ze met uitgestrekte poten en half dichtgeknepen ogen op de stenen vloer. Ik weet dat het daar tocht. Zij voelt het niet. Nu vervaagt ze in een hondsslaap.

In een halfdroom ontmoette ik mijn nicht en nonkel als personages uit de late jaren zestig. Ik herbeleefde de begrafenis van mijn grootvader, ook al was ik toen nog heel jong. Terwijl de mensen langs de binnenkoer met een plechtige tristesse binnen gingen om de overledene een laatste groet te brengen, hoorde ik mijn grootmoeder ontroostbaar huilen. Ik had het lijk ook gezien en was geschrokken van dat wit vertrokken gelaat met ingezakte oogkassen. Het rook er naar Keuls water.

De dood bestond nog niet voor mij. Mijn grootvader lag in een diepe slaap en zou nooit meer wakker worden. Nu, in zijn slaap zou ik zijn aambeeld aanraken en het mysterie van zijn vuur begrijpen. Ik had zijn leven nooit aangeraakt. De koude van zijn afwezigheid maakte me benieuwd. Ik blies door het as van uitgedoofd smidsvuur en probeerde vuur te stoken.

Ik  keek door een kier van metselwerk naar binnen. Ik werd wakker, keek door het dakraam, zag dat het klaar werd en hoorde duizenden vogels zingen in mijn kop.

Plots begon alles neerwaarts te kantelen en hoorde ik achter mij een geluid dat op een aanraking leek. In de mesthoop zoemen zeven bijen. Vandaag is het nog niet de langste dag. Ik doe verder tot in het schemeruur. Nimmer ben ik met mijn mesthoop zo intens bezig geweest. Hij dampt en ruikt naar zoetigheid. Vannacht reed ik langs onderbroken wegen, stond ik in een fietswinkel waar niemand kwam.

In het bos zag ik een panter vanuit een verlaten huis en kwam een kwartier te laat op het werk door een wegversperring. Aan het station miste ik de tram en nam wat verder de bus aan een roltrap met veel volk. Nu nog een schil soepvlees, dan een eerste sigaret in de wind. Daarna snuit ik mezelf een bloedneus. De rest komt vanzelf. De buurvrouw komt terug van de krantenwinkel. De hond raast als een woeste beer naar de poort. Ze kan erom lachen en wuift me vriendelijk een goede morgen toe.

Een beetje verliefd op zoveel genegenheid knipper ik wederzijds met mijn rechteroor. Het is een begin van een droge winderige dag met opklaringen. Ik fiets naar de stad en neem mijn klassiek fototoestel mee dat ik al twintig jaar bezit. Een handbediend zwaar metalen apparaat met een zwart-wit film erin. Ik heb er een groothoeklens opgevezen. Daarmee ga ik straks op het trottoir aan portretfotografie doen.

Net voor de kassa krijg ik weer een bloedneus. Met mijn neus in de weer geef ik aan de dame achter mij mijn portefuille en vraag om te betalen.

Als ik buiten kom schijnt de zon en is na vijf minuten het bloed in mijn neus gestold. De wind waait het stof van de weg. Daarna laat ik op een bank in het begijnhof mijn eten verteren in bijtend zonlicht. Op de terugweg langs het veld heerst tegenwind. Het overbevolkt hoge gras woelt met de wind. Coureurs snellen mij regelmatig voorbij. Mijn fiets waait omver. Het is weeral bijna eind mei en twintig voor zes. Ik heb karnemelk gedronken.

Dan zet ik de oven aan, doe ik mijn vuile kleren aan om onderaards centimeters steen te bekappen. Het is goed zo, stuur de beesten maar naar huis. Ik heb een zelfportret gemaakt en kijk ernaar, naar mijn ogen waarin ik zelden kijk,   mijn tenen die altijd verborgen bleven, mijn blik zonder weinig uitdrukking omdat ik erin kijk.

Mijn armen hangen slap aan mijn schouders, ongeschorenheid draagt een wit-grijze kleur met zich mee. Mijn haar is in de war. Ergens in onze wereld was de revolutie net gedaan. Zij zou later op de dag komen.

In afwachting ging ik naar een jeugdherberg waar ik vroeger al gelogeerd had. Het was er nu vervallen. Het stonk er naar pis en bovendien was er geen plaats meer voor mij. Ik plaste in de hall, nam mijn bagage en ging in de stad. De mensen zongen en dansten. Op een plein kwam ik mijn ouders tegen die op zoek waren naar een logement. Wat doen die hier in Nepal, vroeg ik me af. Ik herinnerde me nog een leegstaand huis aan de rand van de stad. Plots stormde een neushoorn op mij af. Ik verstopte me achter een houten wand.

Dan zag ik haar komen langs een aarden weg. Ze herinnerde zich ook het huis maar had de neushoorn niet gezien. Er loopt hier een neushoorn rond, riep ik. Ze lachte en droeg een kind op haar arm. Wij kregen in een zwart-wit televisie. Een plastieken draagbare met een beeldscherm van exact vijfentwintig op twintig centimeter. Vier keer is het mee verhuisd en heeft het zowat op alle plaatsen gestaan. De laatste jaren stond het stokversleten in de badkamer.

Hier en daar ontbrak er iets aan maar de vitale organen waren nog intact. We konden twee zenders ontvangen. Plots besliste vooruitgang dat beelden niet meer met antenne worden uitgezonden.

Van de ene dag op de andere is ons teveetje beeldloos geworden. Ze hebben het vermoordt. Koop een cinemascreen en vraag een digitale aansluiting aan, zegt mijn zoon heel gewoon. Ik ga buiten staan. Er hangt sneeuw aan het rooster dat op het kampvuur van de zomer is blijven liggen. Niet ver vandaan staat vergrijzde lavendel die ik in gedachten nog zie bloeien. Nu weet ik het zeker, het kruid is aan zijn winterslaap begonnen.

Donderdagnacht had ik een schuilplaats gevonden op een bank onder een afdak in een park. Twee jongeren ruim de volwassen leeftijd voorbij hebben mijn slaap verstoord. Een van hen rijkte mij een bierblikje aan maar ik wou water. Ik vertelde dat ik hier tijdelijk was en wees hen op energieverspilling in deze tijd. Tijdelijk licht, tijdelijk seizoen, tijdelijke wereld.

Hou op met zeveren, zei een van hen. Gistenochtend was het aan het stormen met regen. Overdag bleef het droog.

Het waaide door alle kieren. Nu schijnt de zon. Ik ben klaarwakker, sta op, pers een appelsien en ga dan buiten op de binnenkoer. Het is niet koud. Ik kan in pyjama buiten staan. De tuin is bedekt met bruingele bladeren. Stef komt thuis met vrienden. Ze hebben de nacht in de buitenlucht doorgebracht. Ik stop de borden in het afwasmachien en maak de keuken proper. Een tas koffie in de wind. Het is klaar geworden. Er bloeit nog zeldzaam purper met bordeaux.

Ook rozelaars behouden een uiteindelijk wit restant. Vergeet niet dat we straks op zoek gaan naar een boekenrek. Oei, dat was ik vergeten. Ik ga me nu scheren. Ondertussen doet ze wat ze bij het opstaan al heel lang doet: Bert en Evie komen vanavond eten. Maken we ossobuco klaar? Ik geef de hond een inspuiting tegen suikerziekte en geef haar eten. In de zaak die vandaag uitzonderlijk open bleef stond aan de kassa een twintig meter lange file.

Bij het zien hiervan zijn we meteen naar buiten gevlucht zonder boekenkast. Zijbijmij is nu ingridiënten gaan kopen voor het avondeten. Ondertussen snuit ik mijn neus en kan mijn gelaat opnieuw ongeschoren worden. Ik heb het gevoel dat mijn afgetakeld lichaam mezelf niet meer kan herbergen. Pappa, hoe laat komen wij eten? Ik wil nog wat doen vandaag. Ik maak ossobuco klaar met pasta. Zij is terug en maakt de houtkachel leeg. Ik trek mijn houthakkerskleren aan en wil in novemberstorm brandhout klieven.

Terwijl ik herfst bijeen gritsel poets zij het huis. Als de kinderen komen moet het er netjes uitzien. Ze heeft een geurkaars gekocht om de hondengeur uit de huiskamer te verdrijven.

De transistorradio staat aan. Ze heeft de kachel aangestoken. Stef heeft zijn roes uitgeslapen. Aan de koelkast vraagt hij wie de garnaalkroketten opgegeten heeft. Hij mompelt een Franstalige vloek.

De zon komt erdoor. Mijn inktvod raakt verzadigd. Ik trek mijn houten klompen aan. Achteraan in de hof staan twee versleten tafels. Een van hen staat al twintig seizoenen buiten en is zo verzwakt dat ze amper nog een bloempot kan dragen. De andere is krom maar stevig. Aan beiden heb ik geschreven en avondlange gesprekken gehad. Ik ga de wijn chambreren en ervan proeven. Zij maakt het voorgerecht. De klokken luiden zes keer als een gebiedend geluid voor gelovigen en een tijdssignaal voor verliefden, een eeuwenoud geluid voor zij die geen uurwerk hebben.

Het eten is bijna klaar. Zijbijmij is content met de kinderen in huis. Het wordt hier een festijn. De fles wijn is leeg. Evie drinkt cola light. Alleen de besten mogen minder ziek dan hun fantasie over twijfel, terugval en vraagtekens vroegtijdig ontleven. Die tegendraadsheid stemt me niet eens mistroostig aan een vreemd verlichte tafel. Je bent nooit klaar met zoeken en vergelijken.

Het instrument dat ik nu bespeel is een wild beest geworden. Het gaat nooit ophouden. De toegangswegen en de   ring rond Leuven raken overbevolkt. Dat veroorzaakt een prikkelende geur en maakt lawaai. De hele tijd vraag ik me het vermijdbare hiervan af. Economisch-sociaal denken op de fiets. Bezinnen tussen raven en konijnen. Door het winteruur wordt het klaar als ik vertrek.

Gustaaf heeft zich overslapen. Terwijl ik mijn post lees en werfschoenen aan trek stel ik het zinvolle van de werkdag in vraag. Is het alleen voor de poen dat we het doen? In Kessel-Lo moet ik op een dak en daarna ook op de Sint-Pieterskerk, maar mijn benen trillen vandaag.

Ma, ik heb geen evenwicht meer. Het zal een uur vroeger donker worden vandaag. De telefoon maakt lawaai. Het is vollemaan die voor alle zekerheid vraagt of we de brunch van zondagmiddag niet vergeten zijn. Zal ik HAAR roepen? Een kwartier later is zijbijmij met vollemaan nog altijd aan het comuniceren.

Ook dat is neig. Rond vijftien uur was de hemel blauw geworden en werd het fris. Het duurde een uur later dan gisteren voor het donker werd. Enkele dagen geleden was het volle maan in een heldere hemel. Ik ben er 's nachts doorgereden. Je kon de veldweg en de omgeving in dat maanlicht zien. En in de vooravond liepen zes fazanten op de weg tot er een tractor afkwam. Toen ze wegvlogen trokken ze hun poten in zoals eenden dat doen.

Dan keer ik terug in de oertijd en zie reuzenvogels over dit landschap vliegen. En die telkens opkomende zon, dat is om helemaal gek van blijdschap van te worden.

Toch zal iemand ooit het vergaan van deze planeet ervaren. Misschien zijn wij daar het begin van. De dagen worden korter, de nachten lang.

Binnenkort zal de zonsopgang onderweg verdwijnen. Zonsondergang is voorlopig nog een cadeau tot het winter wordt. Seizoenen kennen geen stilstand. Aan de campus fiets ik in tegenovergestelde richting van aankomende studenten. Ze fietsen tegendraads, nonchalant, onbezonnen giechelend en kwetterend.

Toen gebeurde waarvan ik dacht dat het me nooit zou overkomen. Een   frontale klap in schemerlicht. Ik botste tegen een fietser met korte rok en kniekousen aan, die graag heeft dat de kou tussen haar benen bijt. Ik heb nog geen handschoenen aan en rijd met dunne kousen en sandalen. Schreeuwend, wenend lag ze langszij. Ik voelde me schuldig ook al reed ze tegendraads en was ik niet in fout.

Als een gek graaide ik haar schriften van de weg, probeerde ik te vertellen dat dit een stom toeval was, dat het nu eenmaal kan gebeuren. Later verlies ik mijn menselijkheid als ik naar de eenden op het water kijk.

Zie hoe ze vliegen en kwetteren in een onverstaanbare taal. Twee eenden komen dichterbij. Ze vragen om eten maar ik heb niets bij. Zoweer is een wereldbeeld verdwenen van eenden in volle vlucht kwetterend in een onverstaanbare taal.

Aan de kant van de rivier zit een kater. Zijn snorharen zijn bevroren. Hij zit daar tot ik dichterbij kom. Dan sluipt hij weg. Ik passeer de plaats waar hij was en vergeet haast de reden waarom ik hier ben. Het komt door die rivier zonder vissen met een kater aan de zijkant. Verder, evenwijdig met dit pad is een treinspoor en een brug. Een brug waaronder ik als het regent mijn handen droog en een sigaret draai.

Dan sta ik ook te staren naar de grijze lucht, de brug, de spoorweg, de rivier, naar rimpels van regen op het water met uitdijende cirkels die botsen tegen de kant, die de boeien verbreken waaraan ik gekluisterd ben. Even niet ze, wij, men, enzovoort. Ik heb altijd plezier gehad om met iets onvoltooid bezig te zijn, maar nu blijft er niet zoveel tijd meer over.

Meer en meer denk ik aan onze sterfelijkheid. Vreemd genoeg bedroeft mij dat niet. Wat mij nieuwsgierig maakt is of er iets onthullend zal zijn na het afsterven. Of zal het zijn zoals voor onze geboorte: Hoe kan ik dit tijdelijk bestaan erkentelijk zijn? Ik dacht dat ouderdom wijsheid had maar er zijn meer vragen dan voordien. We worden onvermijdelijk oud. Het is een kwestie van tijd. Alleen de sneeuw, regen en wind verouderen niet. Later bij mijn terugkeer naar huis nam ik twaalf gepikte bakstenen mee.

De boeren doen de bieten uit. Ze blijven maar doorrazen met hun machines over smalle wegen. Gij, vaders en moeders, die vaak zo aardse dromen hebt. Gij, jongens en meisjes, die altijd uitkijkt naar de dag van morgen.

Gij, ongerimpeld kinderkopje in zorgeloze slaap. Gij, die nog wakker zijt: Gij, die nog werkt voor de Heer; gij, die opgestaan zijt om voor zijn Aanschijn te zingen, en gij, arme zondaressen van beroep, gij allen, ik wens u vrede, vrede! Ik wens u de vrede van Christus, met Hem werken en zingen, eten en bidden, zorgen en lijden.

Heer, ik dank U voor deze avond. Ik kniel voor U neer en smeek, ik, de minste, in ons aller naam: En dat wij morgen een beetje meer gelijken op U. De wereld is juist niet van iedereen, dat slag.

De overige twee vallen niet op. Hun armen bungelen halfstok. Onder hun tong zit gram. Ze kennen haast geen zinnen zonder tss. Zo zuinig zijn ze op hun lucht. Je staat erin voor je het weet.

Heb ik iets van je aan misschien is uit hun mond geen vraag. Wijs naar elkaar, wijs naar het water met de zon erboven. Zeg blije dingen als: John Donné Gedichten zijn als oesters; als ze niet voortreffelijk van kwaliteit zijn, zijn ze niet te genieten.

Zuckmayer Iedereen is anders, ook ik ben anders, maar ik voel me niet anders, want ik ben mezelf. Martin Vlasbloem Een overdrijving is een waarheid die haar geduld heeft verloren. Kahlil Gibran Geld is als mest. Je moet het verspreiden, anders gaat het stinken.

Paul Getty Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten. Confusius Eerzucht is als zeven duivelen met zwepen, die u voorwaarts slaan. Arnold Benneth Als poezie niet even natuurlijk komt als bladeren aan bomen, kan het beter helemaal niet komen. John Keats Ze zeggen dat huwelijken in de hemel worden gemaakt, maar dat geldt ook voor donder en bliksem. Clint Eastwood Je moet pas een verhouding met iemand aangaan als je denkt: Als je moet inleveren kun je beter snel afscheid nemen.

Maarten Spanjer Het hart wordt als laatste oud. Sylvester Stallone Mijn vrouw was best onvolwassen. Als ik in bad zat, liet ze mijn bootjes zinken. Woody Allen Het voordeel van een pessimist zijn is, dat je voortdurend of gelijk of aangenaam wordt verrast.

George Will Zelfbedrog is je buik inhouden als je op de weegschaal gaat staan. Paul Sweeney Succes is negen keer vallen en tien keer opstaan. Jon Bon Jovi Ik wil een vrouw die mijn gelijke is, en op elk moment in staat is me een onverwachte uppercut te geven. Rik Torfs Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist.

Ludo Abicht Verleiding komt meestal binnen door een deur die met opzet is opengelaten. Arnold Glasow Vleierij is als kauwgom.

Geniet ervan, maar slik het niet door. Hank Ketcham Pas als het eb wordt, weet je wie er naakt heeft gezwommen. Dag Hammarskjold Erbarm U over ons.

Erbarm U over ons streven, dat wij onder uw ogen in liefde en geloof, rechtvaardigheid en ootmoed, U mogen volgen, in zelftucht en trouw en moed, en U ontmoeten in stilte. Geef ons een zuiver gemoed, dat wij U mogen zien, een nederig gemoed, dat wij U mogen horen, een liefdevol gemoed, dat wij U mogen dienen, een gelovig gemoed, dat wij U mogen leven. U, die ik niet ken maar aan wie ik toebehoor.

U, die ik niet begrijp maar die mij hebt gewijd aan mijn eigen lot. William Mcfee Je moet de feiten kennen vooraleer je ze kunt verdraaien. Marc Twain Men krijgt eerder een kip door het ei uit te broeden dan door het stuk te slaan. Lincoln U komt meer over iemand te weten door wat hij over anderen zegt dan door wat anderen over hem zeggen.

Sommigen zie de dingen zoals ze zijn en willen weten waarom ze zo zijn. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest en wil weten waarom niet. Robert Kennedy Alleen idioten denken van zichzelf dat ze intellectueel zijn. Daarom kijken intellectuelen zo somber. Ellen Glasgow In zekere zin herhaalt zich het mysterie van de menswording in iedere vrouw: Simone de Beauvoir Mensen die gelukkig zijn, verlangen naar nog meer geluk. Het is hun ongeluk. Guillaume van der Graft Wij moeten veel beminnen, beminnen in en uit, dan schiet het ons te binnen uit lang verleden tijd: Wij moeten ons niet schamen, wij hebben veel te lief, van eeuwigheid tot amen van lieverlede lief.

Liefde wast onze ogen met licht en tranen schoon en God lacht uit den hoge naar zijn geliefde zoon. Hem zullen wij beminnen, Hij heeft geopenbaard een hemel die vanbinnen de aarde evenaart. Het menselijke leven dat zo beledigd wordt staat hoger aangeschreven dan 't menselijk tekort. De hemel is er vol van, de hemel stort het uit, de aarde wordt bedolven, God geeft ons alle tijd. Liefde maakt alle dingen voor onze Heer bereid.

Wij zichten en wij zingen: Ik wil dat je me los laat Kom als de wind, die je voelt en de regen, volg wat je doet als het licht van de maan, zoek me in alles, dan kom je mij tegen, fluister mijn naam en ik kom eraan Open je ogen maar, en Alles wat jij moet doen, is mij op mijn woord geloven Afscheid nemen bestaat niet Kijk in de lucht, kijk naar de zee, waar je ook zult lopen, ja ik loop met je mee.

Iedere stap en ieder moment of waar je ook bent, jij, wat je ook doet, waar je ook gaat, wanneer je mij nodig hebt, fluister gewoon mijn naam en ik kom eraan. Johan Verminnen Laat me nu toch niet alleen, laat me nu toch niet alleen, radeloos en verloren. Sloop die muren om me heen, help me zo bij jou te komen. Neem me mee naar je land vol muziek en vol dromen, leid me naar je land, laat me in jouw wolken wonen.

Laat me eens je gezel zijn, wees de gids die me zal leiden. Want ik ben reeds lang op reis en zo moe, kom en bevrijd me. Neem me mee naar je land, vol muziek en vol dromen. Leid me naar je land, laat me in jouw wolken wonen. Laat me nu toch niet alleen, neem m'n hand en toon me, de weg die leidt naar jou alleen, help me bij jou te komen. Neem me meer naar je land, vol muziek en dromen.

Laat me nu toch niet alleen, radeloos en verloren. Sloop die muren om je heen, help me zo bij jou te komen. In heel kleine dingen hebben wij U ontmoet, Heer, in het groen van de bomen, in vogelgezang, in adem en aarde, in zonsondergang.

In heel kleine schoonheid hebben wij U ontmoet: In heel kleine vreugde hebben wij U ontmoet: In eenvoudige mensen hebben wij U ontmoet: Anthistenes Arrogantie is de karikatuur van de trots.

Gresset Mensen die het heel erg druk hebben, hebben niet meer behoefte aan rustpauzes dan leeglopers. William James De mens is dwaas door wat hij zoekt, groot door wat hij vindt. Paul Valéry Wie zin geeft aan het leven, geeft ook zin aan de dood. Simone de Beauvoir Ik dank U, Heer, als ik achterom kijk en mijn leven overzie, voel ik diepe dankbaarheid. Ik dank U voor al de goedheid die ik heb mogen ervaren. Ik dank U dat Ge mij vaak zo nabij bent geweest; het troostte mij en gaf me steeds weer kracht.

Ik heb Uw hulp nodig, Heer, om goed te blijven en geduldig, om rustig en blij alles te aanvaarden. Rabindrabath Tagore Laat mij niet bidden om gevrijwaard te worden voor gevaren, maar om ze zonder vrees tegemoet te treden. Laat mij niet vragen dat mijn pijn verzacht wordt, maar dat ik de moed zal hebben om haar te doorstaan.

Laat mij niet zoeken naar bondgenoten op het slagveld van het leven, maar laat mij vertrouwen op mijn eigen kracht. Laat mij niet in angstige vrees smeken om gered te worden, maar hopen op het geduld om de lust om mijn vrijheid te winnen.

Geef mij dat ik geen lafaard zal zijn, die alleen in voorspoed uw genade voelt; maar laat mij het houvast van uw hand voelen in mijn mislukkingen. Gekruisigd worden en met zijn miserie te kijk hangen Zo zijn er velen geweest voor Hem, na Hem. Maar géén van hen heeft ooit gezegd: Mijn bloed voor u vergoten.

Schoorvoetend treden mensen in dit spoor van God. Bij het aanbreken van de dag gingen zij op zoek naar Hem. Zij vonden Hem heel alleen in de bergen. Hij was in gebed. Midden in de nacht was Hij daartoe opgestaan. Is dit maar een kleine anekdote uit Jezus' leven? Het scharnier waarop heel zijn dag opendraaide. In de stilte onder de sterren had Hij voeling met de kracht die alles draagt; geen naamloze straling maar iemand, persoonlijk en vertrouwelijk nabij. Hij sprak ertegen, zei gewoon: In het donker zag Hij dingen scherper.

Heel alleen was Hij minder eenzaam. Laat ze niet tot niets bevriezen in de ijskou van voorbij, laat hun namen nieuw geschieden aan Uw overzij.

Allen die zo, zonder adem biddende zijn voorgegaan, bind ze samen in het amen van Uw vaste naam. GEZELLE De blaadren rijzen door den stugge nevel, er zijn geen klanken meer, er is geen lied, slechts in het dorre riet een vroom geprevel Nu komt de tijd dat men naar binnen ziet. Want wij zijn arm, en knagen aan' t verleden, en spelen met de kaarten van verdriet. Het schoonste sprookje stelt ons niet tevreden, en door den nevel lokt de toekomst niet.

Het leven vlood en d' as blijft in onz' handen, 't verlangen stijgt om mede te vergaan. Doch in den weemoed blijft één lichtje branden, het licht dat w' n den zomer overslaan, waarvoor wij slechts, tot onze scha en schande, rondom den wintertijd om olie gaan.

Chrysanthemen, fijn geplooid zijn de riemkes, zijn de snaren van uw blaren; en gemooid of er goud ware op gestrooid. Chrysanthemen, te allen kant steken, scherpgevind, de vonken uwer lonken al ons land, spijts de winter, heel in brand. Het scepticisme van de landbouwers betreffende de voordelen van de Europese Unie werd onlangs nog versterkt door de informatie die gegeven werd tijdens een landbouwersfeest.

Het Onzevader, merkte de spreker op, bevat 53 woorden, de tien geboden bevatten er zo'n , de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring , en de richtlijnen van de EU betreffende de export van eieren Nationale Ziekendag Mijn God, ik zal geen rust vinden omdat er nog altijd iemand is die wacht op een bezoek. Omdat er nog altijd iemand is die wacht op een bevrijdend woord of een luisterend hart. Omdat er nog altijd iemand is die wacht op een brief of een telefoon.

Omdat er nog altijd iemand is die pijn heeft. Omdat er nog altijd iemand is die wil vertellen hoe blij hij is. Omdat er nog altijd iemand is die van mij méér verwacht. God, ik vind alleen wat vrede als ik, terwijl ik mij op weg begeef, al deze mensen aan Jou toevertrouw en weet dat Jij ze in Jouw handen draagt. Of is het dat jij me er een onverdicht woord dat niet uitgesproken hoeft voor vindt?

Oosterhuis Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen. Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen. Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt als Gij niet met me zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen. Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw zoon besteden. Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft. Draag mij dan maar naar binnen in de schoot van God en laat dat doodgaan rustig achter in een stuntelig verdriet.

Draag mij op de schouders van herinneringen, laat geen woord nog onverlet, geen zwijgen dat belet elkaar te troosten maar draag nu dag na dag en ademloos eerbiedig wat wij al die jaren wisten te bewaren. Weet dat ik niet zo verloren dood ben als het voelt. De dood is niet voorgoed voorbij, want na het eb keert het tij en voel je binnen je gemoed dat elke mens steeds leven moet. De dood is daarom geen vaarwel, geen einde zonder ommekeer, wat God vertelt is dan van tel: Guirlande iK kan het oude huis niet binnengaan niet zonder pijn als ik het deed zou ik er als beklaagde staan en schuldig zijn want tijd hij spreekt het harde recht de tegels van de vloer leven weer echt de ramen open op een zomer met mul zand een stem die zingend leeft van dag- naar avondland en duizenden verhalen kan vertellen het eerste koppig wintervuur een jubelkreet op hoge witte muur en elke stap een hol getuigenis van wat het vroeger was en niet meer is ik kan het oude huis niet binnengaan er loopt geen zilt meer van de keukenmuren zal ik het vragen durven aan de buren of nacht nog langs de trapleuning beneden glijdt ik kan het niet nu niet ik heb nog tijd.

De stilten weven gobelijnen van gouddraad over 't woud, met reeen, die verbaasd verschijnen uit varens en frambozenhout, en sierlijk weer verdwijnen De schoonheid droomt van boom tot boom, doch alle schoonheid zal verdwijnen, want alle schoonheid is slechts droom, maar Gij zijt d' Eeuwigheid!

Heb dank dat Gij mijn weemoed wijdt en zegen ook zijn vruchten. Een ganzendriehoek in de luchten; nu komt de wintertijd. Ik hoor U door mijn hart en door de rieten zuchten. Je denkt misschien dat je wat moet zeggen, Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken, Je wil me misschien weerzien lachen en genieten, Je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren.

Wat ik vraag is dit: Je hoeft alleen maar stil te zijn, mij aan te kijken, mij tijd te geven, Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen, maar als het kan slechts te aanvaarden, zoals het voor mij voelt, Je luisterend aanwezig zijn zal mijn dag anders maken en feestdagen verlichten. Nevelweer op Sint-Martijn, 't zal geen koude winter zijn! Heeft de Sint een witte baard, strenge kou blijft ons gespaard! Met de mis van Sinte-Merten stapt de winter in de herten!

Men had gehoopt op de oogst, o Vlaanderland! Wel wappert de vredevlag in de luchten, maar de wereld klinkt vol oorlogsgeruchten. Nog heeft het mensdom van het kwaad niets geleerd, zich steeds door wrokgevoel naar oorlog gekeerd. Wij, doden, gestorven in bloed en verdriet, wij wachten nog steeds tot vrede is geschied. Volkeren, sticht vrede met alle landen en steek dan samen met vereende handen de vredestoortsen als boodschap hemelhoog. Huldiging van Raymond Viroux voor zijn 10 jarig diocesaan voorzitterschap van de Gulden Leeftijd Bisdom Antwerpen Zijn echtgenote Marieke werd tevens betrokken bij deze plechtigheid als verantwoordelijke voor het secretariaat.

Het was tevens onze  ' Bezinningsdag ' in ' Ter Dennen '. Franklin Wij zijn allemaal slaven, alleen de lengte van onze ketting wisselt. Er zijn 60 spieren nodig om nors te kijken en 20 cm om te glimlachen; waarom zou je je dan vermoeien. Sommigen hebben maar één boek in zich; anderen een bibliotheek. Sidney Smith Ik weet wel waarvoor ik vlucht, maar niet waarnaar ik zoek. Montesquieu Geschiedenis gaat over slechte mensen waarover men niets dan goed zegt.

Nietzsche Brainstormen is het privilege van mensen die zich niet kunnen veroorloven te denken. Gerrit Komrij Ik kan me maar met veel moeite voorstellen dat ik thans zo oud ben als de mensen die ik stokoud vond toen ik jong was. André Gide Natuur is stoffelijk, maar niet materialistisch: Als je de zon niet ziet ondergaan in november, dan raken haar kleuren de graven van de grond der geliefden. Als je de zon niet meer ziet ondergaan in november, dan raken haar kleuren de kleuren van december der eerste sneeuw.

Maar achter deze eentonigheid verbergt zich een eindeloze rijkdom die zich meer en meer aan het gewone oog onttrekt. Dirk Coster Onze nationale vooruitgang kan niet sneller zijn dan onze vooruitgang in ontwikkeling. De menselijke geest is onze natuurlijke rijkdom bij uitstek.

Kennedy Tijd is een raar iets; niemand heeft het, maar iedereen kan het maken. Vaak verliefd worden op het eerste gezicht is geen geval voor psychoanalyse maar voor de opticien.

Paul Hubschmidt Wie vecht, kan verliezen. Je kunt niet de leugen niet willen opgeven en de waarheid zeggen. Freek de Jonge Er zijn er die vooruitgang preken, niet tot toegeven bereid. Er zijn er die om stilstand smeken, op zoek naar vrede in hun tijd.

Eens zal het licht hier schijnen van oost tot west, van zuid tot noord. Gij die zon en schaduw geeft, leer ons, God, onze dagen naar waarde te schatten, het licht te zien van de morgen waarin alles nieuw is en het licht van de avond waarin alles tot rust komt.

Gij die ons overvloedig geeft de vruchten van de grond, maak ons dankbaar voor de aarde die ons draagt en voedt. Leer ons opnieuw de wijsheid van de aarde: Behoed ons voor het onverstand dat schade toebrengt aan uw schepping, en leer ons dat alles zijn plaats heeft en zijn rol vervult, en dat ook het nietigste onvervangbaar is.

Toen de onderwijzer stierf, werd hij meesterlijk opgebaard. Hierboven enkele leuke foto's tijdens ons bezoek aan Elvire en Louis te Bonheiden op Misschien doe ik dat wel omdat ik zo graag leef. Altijd hoop ik opnieuw dat U mijn dagen zult zegenen. Ja, ik heb het leven lief en vul het glas tot aan de rand, maar ik weet zeker, Heer, dat ik dit leven zinloos zal vinden vanaf de dag dat ik niet meer hopen mag op U.

Onze God werd mens en kind. Straalde eenvoud, warmte uit, wilde bij ons zijn, méér en méér. Heer Jezus, verhoor mijn gebed, laat mij steeds in Uw liefde wonen.

Samen met U door het leven gaan. Ben zeker met U gered. Wil in ieder mens Uw evenbeeld zien. Help mij, Heer, uw zwak schepsel naar Uw voorbeeld, de eenvoudige weg te gaan, dan zing ik met de herders, het vreugdelied. Lutgard Simoens  dat is wisselstukken nodig hebben dat is eens denken hoe het einde zal zijn dat is minder eisen stellen dat is liever zien dat is een gezonde dosis ' aanvaarding ' inbouwen dat is uiterst bescheiden worden over je vermeende schitterende prestaties dat is stilaan afscheid nemen Ive Silloc De aarde is een bol, daarom zijn er zoveel dichters, door gebrek aan acrobatische oefening, afgevallen.

Gaston Burssens Er zijn mensen, die vol geduld sterven, maar er zijn ook gehoorzame mensen, die met geduld blijven leven. Augustinus Er zijn twee soorten dwazen; zij die niet van mening kunnen veranderen en zij die het niet willen. John Billings Wie geen slecht geweten heeft, heeft geen geweten. Friedrich Nietzsche Onze eigen wijsheid schiet te kort, zodra het eigenwijsheid wordt.

Jij hebt een steen verlegd, in een rivier op aarde; nu weet je, dat je nooit zult zijn vergeten; je leverde het bewijs van je bestaan, omdat door het verleggen van die ene steen, de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Bram Vermeulen De liefde slaat zijn haak in je hart en dwingt je te beseffen dat van alle sterke zaken er geen zo sterk, zo onweerstaanbaar is als die goddelijke liefde.

William Law Het kluchtige bij mensen die van gedachten wisselen is, dat ze er meestal geen hebben. Karel Jonckheere Moedig is het, wanneer je bij voorbaat al verslagen bent, maar dan toch ergens aan begint en ten koste van alles volhardt. Het onlogische van een examen is dat hij die het antwoord kent, de vragen stelt. Kathleen Boedt Wanneer duisternis donkerte geworden is in je huis en in je leven, dan is elke vorm van licht welkom.

Wanneer lucht somber dreigt maar een ster het nachtdonker verkleint, dan is er hoop. Groeiend licht dat kaars na kaars beetje bij beetje gestadig en zeker het grijsgrauwe verdrijft, wanneer je de broze vlam behoedzaam omarmt. Smeulend vuur gaat weer branden, vonken slaan gensters weinig in aantal klein in grootte sterk in kracht doen ze nieuw leven ontstaan.

Zijn woord, van lang geleden, een voetspoor in het zand, en zijn belofte dat Hij met ons zal zijn elke dag. Daarvan leven wij, christenen van deze tijd. Wij zijn daarmee zo kwetsbaar en zo zacht als brood in de harde wereld van cijfers en valuta. Zijn aansporing, of was het zijn gebod?

Om elkaar te beminnen zoals Hij, met zijn grote, dwaze liefde. Wij zijn de kleine beker wijn, gemakkelijke prooi in een wereld bloeddorstiger dan ooit.

Zijn visioen, dat morgen alles anders wordt en deze aarde nieuw en als Gods droom te voorschijn komt. Daarvoor leven wij, christenen van deze tijd. Wij gaan voorbij, het pretpark voorbij bevrijd uit het netwerk van gecommercialiseerde dromen. Jezus, een ander verhaal. Is van de wereld en haar goden zijn. Zijn is, boven die dingen uitgeheven, vervuld worden van goddelijke pijn. Is naar de aarde hongeren en dorsten. Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Dat geld alles vermag is een kreet die steeds minder opgaat.

lesbo vingeren geefmij sex